Oddělení půdní služba

Ing. Ivan Novotný, Ph.D. – náměstek pro půdní službu a informatiku
Oddělení je podřízeno náměstkovi pro půdní službu a informatiku.

Oddělení zajišťuje

v rámci laboratoře SOWAC GIS

 • řešení vývojových úkolů spojených s použitím geoinformačních systémů v praxi, návrh a správu aplikací geoinformačního systému SOWAC GIS, provádění aktualizace tematických datových sad, 
 • poskytování informací a služeb z tematických datových sad geoinformačního systému SOWAC GIS a vytváření mapových výstupů v požadovaném provedení a mapovém měřítku,
 • výpočet průměrných cen půdy v jednotlivých katastrálních územích zveřejňovaných v příloze vyhlášky MZe ČR o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků,
 • tvorba legislativních a právních podkladů v oblasti působnosti oddělení,
 • expertizní, znaleckou a poradenskou činnost.

v rámci laboratoře správa IT

 • správu počítačové sítě a její zabezpečení před komplexními hrozbami,
 • administraci a správu serverů,
 • administraci a správu Vmware infrastruktury,
 • správu Internet serveru včetně připojení k poskytovateli internetových služeb (správa nameserveru, web a mailserveru, databáze uživatelů, správa domény),
 • provoz redakčního systému pro webové stránky a intranet VÚMOP,
 • podporu a zabezpečení koncových stanic uživatelů,
 • správu a zajištění servisu pro řadu aplikací celoústavního charakteru (ekonomický systém, docházková agenda, aplikace kapacity …),
 • koordinaci nákupu výpočetní techniky a softwaru a správu licencí programového vybavení.

v rámci laboratoře GIS analýz a environmentálního modelování

 • řešení vývojových úkolů spojených se zpracováním, analýzou a interpretací prostorových dat,
 • rozvoj metod environmentálního modelování, včetně nasazení těchto metod při řešení studií protierozní a protipovodňové ochrany,
 • řešení problematiky využití výstupů precizního zemědělství a dalších progresivních zemědělských technologií pro potřeby kontrol podmíněnosti,
 • rozvoj procesu monitoringu erozních událostí, včetně jeho zajištění a provádění statistických analýz zaznamenaných událostí,
 • expertizní, znaleckou a poradenskou činnost v oblasti působnosti oddělení. 

v rámci laboratoře DPZ a pedometriky

 • řešení vývojových úkolů spojených s využitím metod dálkového průzkumu Země v oblasti ochrany půdy a krajiny,
 • řešení problematiky získávání, zpracování a analýzy dat dálkového průzkumu Země,
 • rozvoj metod blízké fotogrammetrie pro aplikace v řešení výzkumných a vývojových úkolů,
 • rozvoj a aplikace pedometrických metod pro účely podrobného mapování variability půdních vlastností,
 • rozvoj aplikovaných metod pro účely získání podkladů pro precizní zemědělství. 

v rámci laboratoře transferu výsledků, vzdělávání a poradenství

 • spolupráci s nevládními a profesními organizacemi při přípravě a realizaci vzdělávacích programů,
 • spolupráci s poradenským systémem MZe v oblasti vzdělávání, akreditace a informační podpory akreditovaných poradců a školitelů,
 • transfer výsledků výzkumu a vývoje zapojením do činností národního i regionálních AKIS (operačních skupin, demonstrační farmy),
 • vedení metainformačního systému ústavu a vedení a správu Datového skladu digitálních a analogových dat ústavu,
 • vedení mapové knihovny odborného obsahu map KPP v rozsahu území ČR a další datové báze ISOP,
 • ediční činnosti ústavu a vedení depozitáře výsledků a výstupů výzkumu,
 • vedení školícího centra,
 • expertizní, znaleckou a poradenskou činnost v oblasti působnosti oddělení.
KONTAKT
Ing. Ivan Novotný, Ph.D.
e-mail: novotnyivanatvumopcz
tel: 257 027 233

Více informací o možnostech poskytování dat naleznete na stránce Poskytování dat.