Pozemkové úpravy

 
Obal publikace Pozemkové úpravy

Pro státní správu, zejména Státní pozemkový úřad, zpracováváme návrhy pozemkových úprav Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) a Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb.

Dále řešíme koncepce a předprojektové studie, které slouží jako podklad pro pozemkové úpravy. Jedná se zejména o:
  • Studie odtokových poměrů (protipovodňová ochrana),
  • Studie proveditelnosti KoPÚ (realizovatelnost PÚ v daném k.ú.),
  • Studie protierozní ochrany (ochrana před vodní a větrnou erozí),
  • Studie ochrany, tvorby a změny využití krajiny,
  • Studie přírodě blízkých protipovodňových opatření.

V problematice pozemkových úprav se aktivně podílíme na metodické činnosti v navrhování a provádění pozemkových úprav v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění, včetně návrhů jeho změn a změn souvisejících předpisů. Jedná se zejména o implementaci nejnovějších a ověřených výzkumných poznatků z oboru ochrany půdy, vody, krajiny do procesu pozemkových úprav včetně možnosti využití moderních geoinformačních systémů (GIS).

Spolupracujeme na zajištění koordinace procesu územního plánování a pozemkových úprav prostřednictvím zpracování a aktualizace metodického návodu.

Zajišťujeme propagaci pozemkových úprav v ČR i v zahraničí. V ČR pořádáme konference a semináře na témata související s pozemkovými úpravami, vydáváme publikace a metodické návody týkající se pozemkových úprav, v zahraničí se aktivně účastníme tematicky relevantních konferencí.