Monitoring eroze

Monitoring eroze zemědělské půdy vznikl jako společný projekt MZe - Ústředního pozemkového úřadu (nyní Státní pozemkový úřad) a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (VÚMOP, v.v.i) na základě příkazu ministra č. 15/2012 (č. j.: 70615/2012-MZE-13311). Účelem procesu monitoringu je sběr a evidence informací o erozních událostech na zemědělské půdě a jejich vyhodnocování. Hlavní myšlenkou bylo vytvoření prostorové databáze erozních událostí, která bude zdrojem informací a dat pro vyhodnocování a modelování erozních procesů, pro návrh preventivních opatření a opatření na zmírnění nebo odstranění negativních důsledků těchto událostí. Hlavním cílem monitoringu je tedy zajistit relevantní podklady o rozsahu problému s erozí zemědělské půdy, o příčinách tohoto stavu, o správnosti zacílení stávajících politik v oblasti boje proti erozi a o účinnosti resp. neúčinnosti některých protierozních opatření. Následně je tak možno využít získané podklady při návrzích účinných protierozních opatření a při přípravě nových politik v této oblasti.

Předmětem monitoringu jsou projevy vodní eroze, větrné eroze a stékání. Pro potřeby monitoringu eroze zemědělské půdy jsou nahlašovány události, při kterých dojde k poškození zemědělského půdního fondu (zejména odnosu půdy). Tyto události mohou být způsobeny vlivem dlouhodobého nevhodného hospodaření nebo mohou nastat po větších srážkových událostech (lokální bouřky, přívalové deště).

Prostředkem pro evidenci, správu a prohlížení informací o monitorovaných událostech je webový portál Monitoring eroze zemědělské půdy , který prostřednictvím uživatelského rozhraní v prostředí internetu umožňuje pověřeným osobám vkládat relevantní informace o monitorovaných událostech do prostorové databáze.

Monitoring eroze je dostupný na adrese https://me.vumop.cz

Náhled monitoringu eroze