Technické vybavení

Referenční laboratoře

Osvědčení o akreditaci

Přehled významnějšího přístrojového vybavení

  • Atomový absorpční spektrometr Varian AA 220 plamenový a hydridový systém
  • Atomový absorpční spektrometr Varian AA 220Z – elektrotermická atomizace
  • Segmented Flow Analyser - Skalar Analytical
  • Analyzátor rtuti AMA - 254
  • zařízení na stanovení zrnitostního složení půdy pipetovaní metodou
  • perkolační kolony na stanovení sorpční kapacity půdy

 

 


Polní simulátor deštěSimulátor deště

Polní simulátor deště VÚMOP, v.v.i. umožňuje měření aktuální ztráty půdní vodní erozí během simulace konkrétní srážky simulující přirozený déšť vysoké intenzity. Při měření je možné rovněž stanovit infiltrační schopnost půdy a díky zdvojenému rozvodu trysek je umožněno popsat chování půdy při různých vlhkostních stavech a intenzitách, resp. dynamice srážek. Simulátor deště je využíván pro měření ztrát půdy vodní erozí či zatížení vodních toků sedimenty a živinami. Umožňuje precizní aplikaci umělého deště s kontrolovatelnými charakteristikami jako velikost kapek, intenzita nebo trvání. 

Princip měření spočívá v rozstřiku vody na jasně definovanou a ohraničenou plochu, snímání počátku povrchového odtoku, odběru vzorků, stanovení množství splavenin a obsahu nerozpuštěných látek v sedimentu. Polní simulátor deště VÚMOP je osazen tryskami Spraying System, dokáže na ploše 25 m2 simulovat přívalovou srážku o intenzitě až 80 mm/hod (V ČR je dle doporučení ČHMÚ za tuto intenzitu je považováno 60 mm/hod).

V současné době je simulátor deště s výhodou používán k ověřování půdoochranných technologií, jako např. podrývání, plečkování, spon rostlin, využití meziplodin apod., kdy jsou srovnávány reálné smyvy půdy z odlišně obhospodařovaných pozemků (úhor, konvenční agrotechnika, protierozní technologie). Toto testování umožňuje zařazování nových půdoochranných technologií do katalogu možných opatření aplikovatelných na erozně ohrožených lokalitách vymezeních v rámci GAEC.