Větrolamy a větrná eroze - rozhovor, reportáž a metodika

Rozhovor a reporáž

VÚMOP, v.v.i. se dlouhodobě věnuje výzkumu v oblasti větrné eroze a podporuje projektanty protierozní ochrany zemědělské půdy, například při přípravě větrolamů.
Události Brno připravily rozhovor s naším kolegou, Josefem Kučerou, právě u jednoho vznikajícího větrolamu na Břeclavsku.
 
Bližší informace o nových poznatcích a postupech v problematice větrné eroze můžete dohledat v internetové aplikaci „Řízení rizika větrné eroze“, kde si můžete prohlédnout místa větrnou erozí ohrožená a zkusit si vytvořit vlastní větrolam.
 
Z odborného hlediska se v současné době se tomuto tématu věnují dva výzkumné projekty:
  • SS05010211 „Pokročilé metody hodnocení a projektování multifunkčních větrolamů“ podpořen Technologickou agenturou ČR. Projekt je zaměřen na multikriteriální hodnocení a následnou optimalizaci prostorové struktury větrolamů jako účinných adaptačních opatření na vývoj klimatu s vyšší frekvencí výskytu sucha a kritických rychlostí větru.
  • Dalším projektem, který se věnuje problematice větrné eroze je projekt QK21010191 „Stanovení ztráty půdy větrnou erozí pro podporu návrhů optimálních opatření k ochraně půdy před větrnou erozí“. Hlavní cíl projektu je zaměřen na hodnocení projevů větrné eroze prostřednictvím stanovení ztráty půdy větrnou erozí v t/ha/rok pro území ČR. Projekt byl podpořen Národní agenturou pro zemědělský výzkum.
Metodika předkládá návody k zakládání a údržbě adaptabilních větrolamů, k výběru vhodné druhové skladby v nepříznivých podmínkách a jejich optimálního prostorového a funkčního umístění v síti krajiny. Poskytuje informace o metodách stanovení erozní ohroženosti území a provádění návrhů ochranných opatření pomocí nově vyvinutých softwarových nástrojů.
 
V metodice jsou představeny nové automatizované metody usnadňující identifikaci ohrožených území a návrhy ochranných opatření. Pozornost je soustředěna na současné potřeby adaptace výsadeb a obnovy větrolamů na klimatickou změnu. Metodika nabízí praktické návody na výběr vhodných taxonů a postupy při jejich zakládání a údržbě na orné půdě.
 
Příklady návrhů, realizací a údržby větrolamů a dalších liniových prvků jsou užitečným materiálem pro obce a státní správu. Metodika najde své využití při rozhodování o efektivním využití finančních prostředků na potlačení nepříznivých důsledků větrné eroze pro životní prostředí a zdraví populace.