Kariéra

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Žabovřeská 250, Praha 5-Zbraslav, hledá zaměstnance na pozice:

ilustrační obrázek

 

 

odborný pracovník/odborná pracovnice výzkumu a vývoje – do týmu laboratoře DPZ a pedometriky

 

Zajímáte se o problematiku využití dálkového průzkumu Země, satelitních a leteckých obrazových dat? 

Zajímá vás téma půdy a zemědělství?

Umíte pracovat s prostorovými daty v GIS?

Zajímáte se o využití dronů či jiných nových technologií v precizním zemědělství?

Máte zkušenosti s vyhodnocováním dat a analytické myšlení?

Zajímají vás nové technologie zpracování dat jako strojové učení, analýza obrazu apod.?

Jste samostatní s odpovědným přístupem k práci?

Chcete se dál odborně rozvíjet a (samo)vzdělávat?

Baví vás výzkumná práce a rádi hledáte nová originální řešení?

Pokud ano, pak se přidejte k nám, a staňte se členem specializovaného týmu řešící využití metod dálkového průzkumu Země a statistických metod v mapování půd.

Co Vás čeká:

 • Odborná práce ve vědeckém týmu zaměřeném především na aplikovaný výzkum ve vědách o půdách a zemědělství,
 • Práce na výzkumných úkolech, samostatně i v týmu,
 • Spolupráce na publikační a prezentační činnosti.

Co požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni (Ph.D., případně doktorské studium výhodou),
 • alespoň základní znalosti metod a dat dálkového průzkumu Země,
 • základní znalosti metod vyhodnocení dat, včetně základů statistického vyhodnocení,
 • pozitivní vztah k zemědělství a ochraně krajiny,
 • základní znalosti práce s prostorovými daty, znalost GIS technologií (ArcGIS, QGIS),
 • znalost základů programování v R či Python, nebo alespoň pozitivní přístup k vzdělávání se v tomto okruhu,
 • znalost AJ minimálně na úrovni čtení technické dokumentace, odborných článků a běžné komunikace slovem i písmem,
 • zkušenost s psaním vědeckých článků v angličtině výhodou,
 • základní znalosti zemědělské problematiky, problematiky půd či obecně fyzické geografie výhodou,
 • zkušenosti z výzkumu, vědecké publikační činnosti či grantových soutěží výhodou.

Co nabízíme:

 • pozice vhodná pro absolventa bez praxe,
 • zajímavé finanční ohodnocení,
 • možnost zkráceného úvazku (vhodné např. při studiu),
 • mladý a přátelský kolektiv,
 • práce v kanceláři i terénní sběr dat,
 • dostatek času na zaškolení pod vedením zkušených kolegů,
 • možnost dalšího profesního růstu (školení, konzultace),
 • 5 týdnů dovolené (v případě plného úvazku),
 • pružná pracovní doba (po zapracování možnost částečného využívání home office),
 • stravování v budově (vlastní jídelna), kuchyňka, kávovar, sprcha pro sportovce,
 • příspěvek ze sociálního fondu na rekreační účely, sport, aj., případně penzijní připojištění.

Termín nástupu:       ihned, popř. dle dohody

Pracovní poměr na dobu určitou 1 rok (po uplynutí doby předpoklad prodloužení na dobu neurčitou).

Mzda: mzdový tarif dle platného vnitřního předpisu.

Přihlášky do výběrového řízení posílejte do 31.5. 2023 formou strukturovaného životopisu na kontakt:

zizaladanielatvumopcz

 

Research and development specialist - for the team of the laboratory of remote sensnig and pedometrics

 

Are you interested in the use of remote sensing, satellite and aerial image data? 

Are you interested in soil and agriculture?

Do you know how to work with spatial data in GIS?

Are you interested in the use of drones or other new technologies in precision agriculture?

Do you have experience in data evaluation and analytical thinking?

Are you interested in new data processing technologies such as machine learning, image analysis, etc.?

Are you independent with a responsible approach to work?

Do you want to continue your professional development and (self-)education?

Do you enjoy research work and like to find new original solutions?

If so, then join us and become a member of a dedicated team addressing the use of remote sensing and statistical methods in soil mapping.

What you can expect:

 • Expert work in a scientific team primarily focused on applied research in soil science and agriculture,
 • Working on research tasks, independently and in a team,
 • Collaborating on publication and presentation activities.

What we require:

 • Master's degree (Ph.D. preferably),
 • at least basic knowledge of remote sensing methods and data,
 • basic knowledge of data evaluation methods, including basic statistical evaluation,
 • a positive attitude towards agriculture and landscape conservation,
 • basic knowledge of working with spatial data, knowledge of GIS technologies (ArcGIS, QGIS),
 • knowledge of basic programming in R or Python, or at least a positive attitude towards learning in this field,
 • knowledge of English at least at the level of reading technical documentation, technical articles and normal communication in written and verbal form,
 • experience in writing scientific articles in English an advantage,
 • basic knowledge of agricultural issues, soil issues or physical geography in general an advantage,
 • experience in research, scientific publishing or grant competitions an advantage.

What we offer:

 • the position is suitable for a graduate with no experience,
 • interesting financial compensation,
 • part-time work (suitable for example while studying),
 • young and friendly team,
 • work in the office and field data collection,
 • plenty of time for training under the guidance of experienced colleagues,
 • possibility of further professional growth (training, consultation),
 • 5 weeks of vacation (in case of full-time employment),
 • flexible working hours (possibility of partial use of home office after trial period),
 • meals in the building (own canteen), kitchen, coffee machine, shower for athletes,
 • contribution from the social fund for recreational purposes, sports, etc., or a supplementary pension scheme.

Start date: immediately, or by agreement

Employment for a fixed term of 1 year (after the expiry of the term, extension for an indefinite period).

Applications for the selection procedure should be sent by 31 May 2023 in the form of a structured CV to contact: zizaladanielatvumopcz