Aktuality

Zveme Vás na výstavu Závlahy – znovu objevované dědictví do Národního zemědělského muzea

Výstava Závlahy – znovu objevované dědictví  proběhne v termínu mezi 12. 3. - 1. 9. 2024 v pražském sídle na Letné.

Výstava představuje historii závlah na našem území a vychází z projektu NAKI II, řešeného  VÚV TGM, v.v.i, VÚMOP, v.v.i a FF MUNI.

V minulosti vybudované zavlažovací systémy, dnes často nefunkční a torzovitě dochované, se staly předmětem zájmu projektu, který se snažil zachytit historický vývoj tohoto specifického vodohospodářského oboru i části průmyslu spojeného s vývojem, navrhováním i realizací závlah. Součástí výzkumu bylo také definování vhodných postupů pro identifikaci závlahových objektů a soustav v krajině pomocí moderních metod a technických nástrojů. V širším kontextu by měl projekt a jeho výstupy, včetně výstavy samotné, přispět ke zvýšení povědomí o historii závlah v českých zemích a přenosu tohoto dědictví do současnosti. Záměrem autorů je zachytit jednotlivá témata vizuálně atraktivní formou upřednostňující použití map, rekonstrukcí a obrazového materiálu. Výstava byla doplněna o prezentace institucí, které se aktuálně rozvojem závlah zabývají s cílem tak oslovit širokou veřejnost.

Odkaz na stránku o výstavě naleznete na stránce Národního zemědělského muzea.

Na stránce Výzkumného ústavu vodohospodářského si můžete prohlédnout výstupy samotného projektu.

Informace o závlahových systémech - součást výstavy, zdroj NZMLetecký pohled na závlahové systémy, zdroj: Zbyněk KulhavýZávlahová technika - součást výstavy, zdroj NZM

V LPIS je dostupná nová vrstva erozní ohroženosti

Vážení uživatelé, oznamujeme Vám, že od pátku 2. 2. 2024 je v LPIS dostupná nová vrstva erozní ohroženosti s plánovanou platností od hospodářského roku 2025 (od podzimních osevů 2024 včetně).

Vrstvu lze zobrazit zapnutím žárovky Zdrojová vrstva eroze. Naleznete ji ve stromečku vrstev v uzlu Životní prostředí – Eroze – Nová eroze.

LPIS - vrstva eroze

Vrstva obsahuje nově 4 kategorie erozní ohroženosti:

 • SEO: silně erozně ohrožená půda,
 • MEO-VR: mírně erozně ohrožená půda s vysokým rizikem,
 • MEO-NR: mírně erozně ohrožená půda s nízkým rizikem a
 • NEO: erozně neohrožená půda.

Od pondělí 5. 2. 2024 je dostupný i nápočet nové eroze na detailu DPB na záložce Nová eroze, stejně jako na zemědělských parcelách a vnitřních i vnějších erozních pozemcích. Principy stanovení výsledného erozního ohrožení zůstávají obdobné jako doposud. Nová eroze byla přidána i do exportů a vyhledávání.

LPIS - DPB Nová eroze

S ohledem na probíhající mezirezortní připomínkové řízení týkající se novely nařízení vlády č. 73/2023 Sb., jehož součástí je i návrh půdoochranných technologií, bude finální znění půdoochranných technologií uveřejněno po skončení legislativního projednání této novely.

Je k dispozici metodika Komplexní opatření pro ochranu půdy, vody a vodních organismů v malých zemědělských povodích

Obálka metodiky Komplexní opatření pro ochranu půdy, vody a vodních organismů v malých zemědělských povodíchKONEČNÁ J., ZAJÍČEK A., KARÁSEK P., VELÍŠEK J., STARÁ A., ADÁMEK Z., HALEŠOVÁ T., NOVÁKOVÁ E., KAPLICKÁ M., BÍLKOVÁ Z., VAVŘINA A., SÁŇKA M. (2023) Komplexní opatření pro ochranu půdy, vody a vodních organismů v malých zemědělských povodích. Metodika. Brno: VÚMOP, v.v.i., MSD, 77 s.

Cílem metodiky bylo navrhnout komplexní postup ochrany půdy a vody v zemědělsky využívaných povodích se zohledněním požadavků na kvalitu životního prostředí vodních organismů a zdravou produkci ryb. V ní prezentovaná opatření integrují hledisko optimální účinnost v omezení degradace půdy, zvýšení retence, popř. akumulace vody v zemědělské krajině a omezení kontaminace povrchových vod dusíkem, fosforem a pesticidními látkami. Důraz je kladen na realizovatelnost opatření v návaznosti na dostupné nástroje, zejména pozemkové úpravy. Metodika je zacílena na podporu trvale udržitelného využívání přírodních zdrojů se zohledněním aktuálních požadavků na ochranu, tvorbu a rozvoj zemědělské krajiny.

Metodika reflektuje nejnovější poznatky v oblasti ochrany půdy a vody, aktuální postupy dané protierozní vyhláškou a metodikou pozemkových úprav. Dosavadní výzkumy, studie či metodické návody se většinou zaměřovaly pouze na vybrané látky (živiny či kontaminanty) a některé složky životního prostředí. Výzkumný projekt QK1910282, jehož je metodika výstupem, obsáhnul jak erozní (povrchové) tak podpovrchové procesy transportu látek v malých zemědělsky využívaných povodích a předmětem monitoringu byly půdy, vody (povrchové, drenážní i půdní), dnové sedimenty a také vodní organismy. Novost spočívá v komplexním přístupu, kdy předmětem zájmu byl transport živin (Ncelk, Pcelk) a také pesticidů ve složitém systému půda – voda – sediment – vodní organismy. V této souvislosti je zejména třeba vyzdvihnout syntetické zapojení výzkumu úrovně kontaminace rybích tkání pesticidními látkami v reálných produkčních podmínkách a výzkumu potenciálních negativních dopadů těchto látek na vodní organismy (raky). Unikátní výsledky přineslo i spojení monitoringu hydrologických extrémů v modelových povodích a reakcí vodních organismů na ně. Metodika poskytuje návod k návrhu komplexních opatření v zemědělské krajině s ohledem na dosažení dobré kvality vod a dobrého stavu a diverzity vodních organismů včetně zdravé produkce ryb. Metoda byla aplikovaná jako vzorový příklad pro území dvou modelových povodí a byla vyhodnocena potenciální účinnost návrhu opatření.

Metodika je v plné verzi k dispozici online v knihovně VÚMOP.

Více o projektu se můžete dočíst na vlastní stránce.

Vyšly Informační listy 44

Informační listy jsou časopis informující o dění v pedologickém výzkumu a pedologické komunitě.
Vychází jako občasník.

Informační listy 44 úvodní strana

Dostává se k vám 44. vydání Informačních listů. Je to již druhé číslo tohoto periodika v inovované verzi, která klade větší důraz na rozšířené možnosti současných technologií, především využití grafických prvků. Nové číslo přináší, kromě odborně zaměřených článků, ohlédnutí za některými důležitými akcemi, které se konaly v roce 2023 a zároveň informuje o akcích budoucích, plánovaných v roce nadcházejícím.

Zde bych rád zdůraznil 70. výročí založení Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i., předpokládáme realizaci oficiální akce, spojené s prezentací našeho ústavu a oborů, spadajících do naší působnosti. V této souvislosti bych ještě zmínil, že v roce 2024 slaví 100 let od založení Česká akademie zemědělských věd, která rovněž pořádá několik veřejných akcí, na kterých se bude podílet i náš ústav. K pozitivním zprávám, které v tomto čísle přinášíme, určitě patří i představení nového vědeckého časopisu Pedosphere Research, který vydávají naši kolegové na Slovensku. A je nám velkou ctí a potěšením, ohlédnout se za oslavou devadesátých narozenin pana profesora Aloise Praxe. Vedle bohaté odborné a pedagogické aktivity je třeba zmínit i jeho velkou zásluhu na existenci Informačních listů.

Chtěl bych všem popřát krásný vánoční čas a vše dobré do roku 2024.

- prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D., ředitel VÚMOP, v.v.i.
 
 
 

Obsah:

Obsah infolisty 44

 
 

Pozvánka na workshop Zdravá a úrodná půda

poster pozvánka Pozvánka na workshop Zdravá a úrodná půdaSrdečně Vás zveme na v pořadí již třetí ročník odborné konference věnované půdě a zdrojům organické hmoty pro zachování zdraví půdy, posílení a stabilizaci produkčních systémů na orné půdě s ohledem na ochranu životního prostředí a pestré krajiny.  
 
WORKSHOP 23 

„Zdravá a úrodná půda“ 

organická hmota  -  uhlík  -  humus
 
Získáte tyto informace: 
 • Principy pro udržitelné hospodaření, názory podložené vědou a zkušenosti z praxe 
 • K ukládání uhlíku do půdy vedou různé způsoby hospodaření 
 • Agrotechnika zohledňující potenciál stanoviště 
 • Emise ze zemědělství, na co se připravit 
 
Konference se bude konat 9. 11. 2023 v Náměšti nad Oslavou (areál ZERA z. s.) od 9  - 16 hod. 
 
Možnost účasti je prezenčně i online. 
 
Vložné pro obě formy účasti je 1 500,- Kč s DPH na osobu. Součástí ceny je také záznam celé akce. 
 
 

Program

9:00 - Úvod a zahájení dne - Zástupci pořadatelů 
9:30 - Genetický potenciál půd pro ukládání uhlíku do půdy - Prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc., Univerzita Karlova 
10:00 - Podpora zavádění politik uhlíkově neutrálního zemědělství s využitím procesních modelů a dlouhodobých polních pokusů - RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D., VÚRV v.v.i., RNDr. Juraj Balkovič, PhD., Mgr. Rastislav Skalský, Ph.D., IIASA)
11:00 - Principy hodnocení uhlíkové stopy na podnikové úrovni - Ing. Martin Dědina, Ph.D., VÚZT v. v. i. 
11:30 - Organická a statková hnojiva; upravené kaly – jejich vliv na obsah uhlíku v půdě a úrodnost - Ing. Jindřich Černý, Ph.D., ČZU 
12:30 - Panelová diskuze / prostor k dotazům 
13:00 - Oběd 
Zkušenosti zemědělské praxe zaměřené na hospodaření s organickou hmotou a využívaná opatření k ukládání uhlíku do půdy v různých podmínkách ČR a při různých režimech hospodaření 
13:45 - Specifika hospodaření v aridní oblasti; hodnocení produkce emisí a uhlíkové stopy na faremní úrovni - Ing. Lukáš Jurečka; Pooslaví Nová Ves, družstvo 
14:00 - Zkušenosti s přechodem k trvalému pokryvu půdy v méně příznivých oblastech podhůří Orlických hor - Ing. Jiří Čtvrtečka; LABRIS s.r.o. 
14:15 - Logistika a využívání statkových hnojiv a meziplodin v systému precizního zemědělství se specifikem hospodaření v erozně ohrožených oblastech - Ing. Josef Čejka; ZD Dolní Újezd 
14:30 - Možnosti a limity redukovaného zpracování půdy. Příklady z praxe na podniku EKOFARMA PROBIO s.r.o. - Ing. Adam Brezáni; Czech Organics s.r.o. 
14:45 - Další příklady hospodaření s organickou hmotou a využívaná opatření k ukládaní uhlíku do půdy 
15:15 - Diskuze – celkové shrnutí – závěry pro praxi a výsledky setkání platformy uhlíkové zemědělství 
 
Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Marka Výborného a ministra životního prostředí Petra Hladíka.
 
 

Pozvánka na Den otevřených dveří - Implementace prostorové optimalizace na farmě

pozvánka Implementace prostorové optimalizace na farměZveme Vás na Den otevřených dveří na Ekofarma Probio na téma Implementace prostorové optimalizace na farmě.

Akce se uskuteční tento pátek 27. 10. 2023 ve Velkých Hostěrádkách.
Témata:

 • Vize farmy pro naplňování nových standardů DZES 2024+
 • Význam prostorových dat pro zemědělce v kontextu erozní vyhlášky 2024+ (za VÚMOP, v.v.i. Ing. Jiří Kapička)
 • Environmentálně technické plochy - důležitý pilíř prostorové optimalizace půdních bloků
 • Představení změn v dělelní půdních bloků v terénu, využívání navigačních systémů, výzvy a doporoučení pro praxi

Svoji účast prosím potvrďte do čtvrtka 26. 10. 2023.
Registrace přes QR kód či pomocí odkazu zde
Účast zdarma, občerstvení pro registrované zajištěno.

Adresa: EKOFARMA PROBIO, s.r.o., Velké Hostěrádky 224, 691 74 Velké Hostěrádky

Více informací a případné změny programu nalezneze na: www.ekofarmaprobio.cz a www.czechorganics.com
Akce se koná v rámci projektu 9. F. m. - Demonstrační farmy, podpořeného Ministerstvem zemědělství

Pozvánka v pdf ke stažení

Zveme Vás na Noc vědců

Noc vědců - VÚMOPZveme Vás na Noc vědců, která proběhne 6. 10. 2023 a začíná od 17 hodin. My jako Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy se jí budeme účastnit v Národním zemědělském muzeu Praha
 
Můžete se těšit na malování půdou, hledání předmětů inspekční kamerou v ucpané drenáži i hrátky s termokamerou. Představíme vám systém drenáží, který může vodu buď jímat, nebo odvádět.
 
 
 

Omezení přístupu k pražskému sídlu VÚMOP

Aktualizace: Termín aktualizován do 10. 12. 2023

Vážení návštěvníci našeho výzkumného ústavu, 

dovolujeme si Vás upozornit, že do 10. 12. 2023 je z důvodu rekonstrukce zcela uzavřen úsek ulice Žabovřeská přímo před naším pražským sídlem. Z tohoto důvodu může být dočasně uzavřen chodník vedoucí k hlavnímu vchodu. V případě nutnosti využijte zadní vstup přes parkoviště. Příjezd autem na naše parkoviště od Strakonické je možný odbočením z ulice K Peluňku do ulice K Mlíčníku a dále do ulice Pod Třešnovkou. Dále je posunuta autobusová zastávka Kostrounek do ulice Tadrova; alternativně můžete využít blízké zastávky Sídliště Zbraslav či U Včely.

Děkujeme za pochopení.

Uzavírka VÚMOP

Pozvánka na workshop Digestát jako hnojivo: dobrá praxe a výzkum

poster pozvánka na workshop Digestát jako hnojivoNa workshop Digestát jako hnojivo: dobrá praxe a výzkum Vás srdečně zvou asociace CZ Biom – České sdružení pro biomasu, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. a Asociace soukromého zemědělství. Akce se bude konat ve středu 6. září 2023 od 10:00 na farmě ZD Maleč, kde bychom Vás rádi seznámili s právě probíhajícím polním experimentem s aplikací digestátu a dalších tuhých a kapalných hnojiv, ale také bychom se s Vámi rádi podělili o dobré zkušenostmi z praxe hnojení digestátem na statku a chodem bioplynové stanice ZD Maleč.

Workshop je určen pro všechny zemědělce, kteří se zajímají o možnost výstavby bioplynové stanice a následné využití digestátu jako hnojiva, pro zemědělce, kteří mají zájem se s digestátem jako hnojivem blíže seznámit, aby jej mohli v budoucnu odebírat, i pro již provozující bioplynové stanice se zájmem sdílet zkušenosti jiného provozu a nahlédnout do zákulisí výzkumu, a také pro státní úředníky a novináře, kteří se o digestát a chod bioplynových stanic zajímají.

V rámci programu bychom od 10:00 - 11:00 prezentovali předběžné výsledky a schéma probíhajícího polního výzkumu. Provozovatelé bioplynové stanice by Vás poté seznámili krátce s jejich technologiemi a historií. Poté bychom se podívali do areálu a na přilehlé pozemky, kde bychom se blíže seznámili s provozem a aplikací digestátu a založením výzkumné plochy.

Občerstvení bude na místě k dispozici.

Kdy: 6. září 2023
Příjezd: 9:30
Kde: ZD Maleč, Maleč 49, 582 76 Maleč

Pořádá: CZ Biom - České sdružení pro biomasu, https://czbiom.cz
Ing. Julie Dajčl, dajclatbiomcz, tel.: +420731872260

Účast je zdarma po registraci na dajclatbiomcz.
 

Těšíme se na Vás!
Tým CZ Biom a VÚMOP

 

Pozvánka na seminář Aktualizace metodických postupů v ochraně půd před erozí

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, z.s. ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v. v. i, Fakultou stavební ČVUT v Praze a Státním pozemkovým úřadem si vás dovolují pozvat na celostátní odborný seminář.
Aktualizace metodických postupů v ochraně půd před erozí

12. 9. 2023 FSv ČVUT v Praze - C206

Seminář je určen pro pracovníky Státního pozemkového úřadu, zpracovatele pozemkových úprav, odborníky a studenty těchto oborů.
 

pozvánka 1. stránkaPROGRAM SEMINÁŘE

8:30 - 9:00 Prezence účastníků
 
9:00 - 9:20 Úvodní slovo pořadatelů
 • doc. Ing. Josef Krása, Ph.D. (ČVUT v Praze, ČMKPÚ)
 • Mgr. Jaroslava Kosejková (SPÚ)
 
9:20 - 12:15 Dopolední blok přednášek
Návrh aktualizace protierozní metodiky
 • doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D. (VÚMOP, v.v.i., Mendelova univerzita v Brně)
Metodika řešení protierozní ochrany v DZES 5 a v Protierozní vyhlášce
 • Ing. Ivan Novotný, Ph.D. (VÚMOP, v.v.i.)
Novela zákona o ochraně ZPF
 • Ing. Linda Stuchlíková (MŽP)
Příklady realizací liniových a plošných protierozních opatření
 • Ing. Veronika Sobotková, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně)
 
12:15 - 13:15 Oběd (menza Studentský dům) 
 
13:15 - 15:45 Odpolední blok přednášek
Začlenění aktualizované metodiky do předpisů SPÚ
 • Ing. František Pavlík, Ph.D. (SPÚ)
Návrhové srážky a technická opatření
 • doc. Ing. Petr Kavka, Ph.D. (ČVUT v Praze)
Diskuze
 
15:45 Ukončení akce
 

INFORMACE O SEMINÁŘI

Datum a místo konání

12. 9. 2023 - posluchárna C206, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice
 

Účastnický poplatek

Základní účastnický poplatek činí 1100 Kč.
Členové ČMKPÚ, pracovníci SPÚ, studenti (mimo ČVUT v Praze) 800 Kč.
Pracovníci a studenti ČVUT v Praze zdarma (bez nároku na oběd).
Vložné prosím uhraďte bankovním převodem na účet č. 204112776/0300. Cena je stanovena dohodou. Pořadatel není plátcem DPH. Na semináři účastníkům vystavíme potvrzení o zaplacení vložného (daňový doklad), případně můžeme předem vystavit zálohovou fakturu (prosím, uveďte v přihlášce). V případě neúčasti na semináři se vložné nevrací. Součástí vložného je oběd.
 

Odborný garant semináře

doc. Ing. Josef Krása, Ph.D. - e-mail: josefkrasaatcvutcz
 

Organizační garant semináře

Ing. Tomáš Krátký - e-mail: cmkpusatgmailcom
 

Organizační pokyny

Na seminář je nutné se přihlásit do 6. 9. 2023. Účastníci z SPÚ ČR se na seminář hlásí hromadně. Ostatní zájemci 
o seminář vyplní on-line přihlášku.
 
Vyplněním a odesláním přihlášky udělujete souhlas ČMKPÚ z.s. se sídlem Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu této přihlášky byly po dobu deseti let zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán.
 

Pozvánka v pdf

Stránky