Posudková činnost

VÚMOP v.v.i. nabízí služby vypracování posudků v oblasti meliorací a půdoznalství – hodnocení kvality půdy, fyzikálně-chemických a zúrodňujících vlastností půd, oceňování půdy, ochrana půdy před kontaminací, erozí a devastací, revitalizace povodí, rekultivace půd, rekonstrukce melioračních děl, ochrana a využití rašelinišť, regulace vody v půdě a krajině, komplexní pozemkové úpravy; ochrana vody před plošným znečištěním.

Užití je možné v těchto odvětvích

  • Ekonomika
  • Ochrana přírody
  • Vodní hospodářství
  • Zemědělství

V souvislosti se změnou zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, nabízíme své služby v oblastech:

  • pedologické průzkumy,
  • bilance skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití,
  • popis a hodnocení protierozních opatření,
  • popis a zákres bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) s vyznačením tříd ochrany
  • a v dalších expertních činnostech.

Znalecká činnost je vykonávaná na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti České republiky.