Dozorčí rada

Dozorčí rada vykonává dohled nad činností a hospodařením ústavu; vykonává dohled nad nakládáním s majetkem ústavu a vydává předchozí písemný souhlas k právním úkonům, kterými ústav hodlá nabýt nebo zcizit nemovitý majetek, nabýt nebo zcizit movitý majetek, zřídit zástavní nebo jiné věcné právo k majetku ústavu, založit jinou právnickou osobu, nabýt účast v existující právnické osobě, vložit majetek do jiné právnické osoby nebo sjednat či měnit nájemní smlouvu s dobou nájmu delší než tři měsíce.

Navrhuje zřizovateli odvolání ředitele, vyjadřuje se k návrhům změn zřizovací listiny ústavu, vyjadřuje se k návrhu na sloučení, splynutí nebo rozdělení ústavu, vyjadřuje se k návrhu rozpočtu a ke způsobu hospodaření ústavu, vyjadřuje se k návrhům výzkumných záměrů, jeho další nebo jiné činnosti a k dalším věcem, které jí předloží ředitel nebo zřizovatel, vyjadřuje se k návrhu Výroční zprávy; své vyjádření předkládá řediteli a radě instituce.

Vyjadřuje svá stanoviska k činnosti ústavu a předkládá řediteli, Radě instituce a zřizovateli návrhy na odstranění zjištěných nedostatků ve výkonu jejich působnosti.

Dozorčí rada VÚMOP, v.v.i. je ve smyslu § 15 písm. i) a § 19 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů; jmenována zřizovatelem.

Členové Dozorčí rady

Ing. Josef Čech MZe předseda
Ing. Ondřej Sirko MZe místopředseda
Ing. Jan Marek MZe člen
Mgr. Michal Gebhart, MBA SPÚ člen
Ing. Lenka Tůmová SPÚ členka