Vědecká rada

Vědecká rada ústavu je odborným poradním orgánem ředitele pro oblast hodnocení dlouhodobého rozvoje ústavu, rozvoje vědních oborů daných do působnosti ústavu zřizovací listinou a pro hodnocení výsledků výzkumné, vývojové a ostatní činnosti ústavu.

Projednává zejména návrhy koncepcí rozvoje výzkumu a vývoje, komplexní metodiky a syntetické zprávy z výsledků výzkumné a vývojové činnosti ústavu. Členové Vědecké rady ústavu jsou jmenováni ředitelem z řad tvůrčích výzkumných a vývojových pracovníků ústavu a předních odborníků z jiných výzkumných institucí, univerzit, státní správy a samosprávy a z oblasti rozhodujících uživatelů výsledků.

V rámci Vědecké rady ústavu, v návaznosti na řešené výzkumné projekty a zakázky, ve vazbě na související vědní obory, byly ustaveny její odborné komise.

Předsedou Vědecké rady ústavu je náměstek pro výzkum a vývoj RNDr. Pavel Novák, Ph.D., další její členové jsou navrhováni příslušnými komisemi rady. Vědecká rada se ve své činnosti řídí Statutem a jednacím řádem.

Členové Vědecké rady ústavu

prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka ČZU
Ing. Jarmila Čechmánková, Ph.D. VÚMOP, v.v.i.
Ing. Petr Fučík, Ph.D. VÚMOP, v.v.i.
prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc.
prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr.h.c. ČZU
doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc. VÚMOP, v.v.i.
prof. Ing. Tomáš Kvítek, CSc. Povodí Vltavy, s.p.
Ing. Pavel Novák, CSc.
RNDr. Pavel Novák, Ph.D. VÚMOP, v.v.i.
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D. VÚMOP, v.v.i.
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. ČZU
doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc. VÚPOP
Ing. Miroslav Tesař, CSc. AV ČR
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c. ČZU
prof. Ing. František Toman, CSc. MENDELU
prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D. VÚMOP, v.v.i.
prof. Ing. Jan Váchal, CSc.
doc. Ing. Radka Váchalová, Ph.D. ÚZEI
doc. Ing. Jan Vopravil, Ph.D. VÚMOP, v.v.i.