Oddělení Hydrologie a ochrana vod

Oddělení řeší

 • vliv rozmístění druhů pozemků v povodí na hydrologické charakteristiky odtoku,
 • určení podílu odtoku vody z drenážních systémů ve vztahu k celkovému odtoku vody z povodí za rozdílných srážko odtokových situací,
 • modelování jakosti vody a sedimentů v malých zemědělských povodích ve vazbě na využití pozemků,
 • problematiku určení potenciálních kritických zdrojových lokalit plošného zemědělského znečištění mělkých a hlubokých podzemních vod v povodích a katastrálních územích,
 • problematiku zdrojových oblastí tvorby a cest rychlé složky drenážního odtoku a pramenných vývěrů ve svahových oblastech z hlediska jakosti vody,
 • způsoby využití pozemků v povodí a speciálně vlivu zdrojových a transportních oblastí na vývoj jakosti vod povrchových a podzemních vod,
 • vyhodnocení a návrh optimalizace diskrétního a kontinuálního monitoringu jakosti povrchových a podzemních vod se zaměřením na plošné zemědělské zdroje znečištění,
 • ochrannou funkci travních porostů a intenzivní a extenzivní způsoby využití trvalých travních porostů v různých stanovištních podmínkách s ohledem na půdu a jakost vody,
 • vliv závlahových a odvodňovacích staveb na zájmy vodního hospodářství,
 • technologické postupy výstavby, řízení a exploatace, údržby, rekonstrukce a modernizace melioračních staveb,
 • problematiku jakosti závlahové vody a vliv zavlažování na kvalitu prostředí,
 • problematiku využití odpadních vod pro závlahu zemědělských plodin,
 • modelování transportu sedimentů z povodí,
 • návrhy ochranných pásem vodárenských nádrží,
 • diferencovanou ochranu půdy a vody v povodích založenou na exploataci trvalých travních porostů a návrhy systému ochrany vody a půdy v ochranných pásmech vodárenských nádrží a v povodí,
 • vývoj a podpora užití geografických informačních systémů a metod dálkového průzkumu Země v plánech oblastí povodí a v ochranných pásmech vodních zdrojů a ve vodním hospodářství,
 • související metody monitoringu a experimentálního stanovení hydrolimitů a vyhodnocení monitoringu průtoků a jakosti vody,
 • vývoj předpovědního systému ochrany území před povodněmi,
 • tvorbu legislativních a právních podkladů v oblasti ochrany jakosti vod,
 • expertizní a poradenskou činnost v oblasti využití půdy a jejího vlivu na odtok a jakost vody v povodí a v drenážních systémech,
 • odborné a organizační zajištění školení pracovníků pozemkových úřadů a dalších institucí v oblasti návrhů opatření ke zvýšení retence a akumulace vody v povodí a ochrany vod před plošnými zdroji znečištění.

K oddělení je přičleněna výzkumná báze 2110 Pardubice s detašovaným pracovištěm Skuteč.

Oddělení a jeho řešitelské týmy jsou podřízeny náměstkovi pro výzkum a vývoj.

 

KONTAKT
Ing. Petr Fučík, Ph.D - vedoucí oddělení
e-mail: fucikpetratvumopcz

tel: 257 027 208
KONTAKT - výzkumná báze Pardubice
doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc.
e-mail: pardubiceatvumopcz
tel: 466 310 265