Členství v organizacích

Naši pracovníci jsou členy a aktivně se podílejí na činnosti následujících organizací:

 • Česká akademie zemědělských věd
  • Předsednictvo
  • Odbor pedologie
  • Odbor vodního hospodářství
 • ​Česká pedologická společnost
 • Český výbor ICID (Mezinárodní komise pro závlahy a odvodňování)
 • Český národní výbor pro hydrologii při UNESCO
 • Česká společnost pro krajinnou ekologii IALE
 • Česká spektroskopická společnost JMM
 • Česká asociace pro geoinformace CAGI
 • Asociace pro vodu v krajině ČR
 • Česká společnost krajinných inženýrů ČSKI
 • Českomoravská komora pro pozemkové úpravy
 • Redakční rada časopisu Plant, Soil and Environment
 • Redakční rada časopisu Soil and Water Research
 • Redakční rada časopisu Zprávy lesnického výzkumu
 • Redakční rada časopisu EQA – Environmental Quality
 • Redakční rada časopisu International Journal of Plant & Soil Science
 • Redakční rada časopisu European Countriside
 • Redakční rada časopisu Pozemkové úpravy
 • Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí
 • Národní rada poradenství a vzdělávání pro zemědělství a rozvoj venkova
 • Rada veřejných výzkumných institucí aplikovaného výzkumu
 • Vědecká rada ČZU v Praze
 • Vědecká rada FAPPZ ČZU v Praze
 • Vědecká rada FŽP ČZU v Praze
 • Oborová rada DSP Využití přírodních zdrojů FAPPZ
 • Obrorová rada DSP Úpravy vodního režimu krajiny FŽP ČZU v Praze
 • Oborová rada DSP ÚAKE MZLU v Brně
 • Vědecká rada ÚZEI
 • Vědecká rada VÚRV, v.v.i. – Odbor hospodaření na půdě
 • Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s.
 • Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje
 • Klub zemědělských novinářů a publicistů
 • Technická normalizační komise ÚNMZ, TNK 145 Hydrotechnika
 • Stvrzovatel profesní kvalifikace Detekce anomálií zemské kůry - Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Komise pro redefinici LFA, EAFRD
 • Komise Řízení rizik -  pro přípravu PRV 2014+
 • Komise Přírodní zdroje -  pro přípravu PRV 2014+
 • KGK
 • MZe – Monitorovací výbor CC
 • European Society of Soil Conservation ESSC
 • International Union of Soil Scientes IUSS
 • SECOTOX
 • European Networks' Assembly
 • KOVIN – TPS Data pro téma Půda
 • Vědecká rada VÚPOP Bratislava
 • Vědecká rada Národného polnohospodářského a potravinářského centra SR