O ústavu

Foto budovy VÚMOP Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy je veřejnou výzkumnou institucí. Byl zřízen Ministerstvem zemědělství dnem 23. června 2006 vydáním zřizovací listiny; vznikl 1. ledna 2007 kdy byl zapsán do rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Zřizovací listinou byla ústavu dána odpovědnost za rozvoj poznání a přenos poznatků vědních oborů komplexních meliorací, pedologie, tvorby a využití krajiny a informatiky k těmto oborům se vztahující.

Předmětem hlavní výzkumné činnosti je základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických a společenských věd, zejména:

 • metod průzkumu, mapování, monitoringu, hodnocení půdy, využití a ochrany půdy,
 • způsobů využití a aplikace výsledků průzkumů půdy,
 • minimalizace obsahu nežádoucích látek v půdě a vodě a stanovení jejich limitů,
 • komplexních pozemkových úprav a rozvoje venkova,
 • tvorby a ochrany krajiny v oblastech specifických zájmů, zejména ochranných pásem vodárenských nádrží,
 • integrované ochrany a managementu vodních zdrojů,
 • ochrany půdy před degradací, zvláště před erozí a jejími produkty,
 • protipovodňových opatření v povodích,
 • hospodaření vodou v zemědělsko-lesních povodích,
 • regulace vláhových režimů půd,
 • revitalizace zemědělsko-lesních toků a malých vodních nádrží,
 • údržby, rekonstrukce, transformace a exploatace melioračních soustav,
 • rekultivace devastovaných půd a asanace znečištěných půd,
 • agromeliorace půd,
 • exploatace luk a pastvin,
 • hodnocení rašeliny, ochrany rašelinišť a jiných specifických biotopů,
 • vývoje metod geografických informačních systémů vztahujícím se k oborům meliorací a pedologie,

včetně

 • účasti v aplikovaném programovém bezpečnostním výzkumu a vývoji ve vědních oborech  pověření ústavu,
 • účasti v mezinárodních a národních centrech výzkumu a vývoje,
 • vědecké, odborné a pedagogické spolupráce,
 • ověřování a přenosu výsledků výzkumu a vývoje do praxe spolu s poradenskou činností a podporou zavádění nových technologií.

Více naleznete v sekci Výzkum.

Nedílnou, dlouhodobě rozvíjenou činností je i další činnost prováděná na základě požadavků příslušných organizačních složek státu nebo územních samosprávných celků ve veřejném zájmu a podporovaná z veřejných prostředků podle zvláštních právních předpisů. Předmětem další činnosti je zejména činnost navazující na hlavní činnost v oblasti přírodních, technických a společenských věd se zaměřením na vědní obory komplexních meliorací, pedologie, tvorby a využití krajiny a informatiky k těmto oborům se vztahující:

 • zpracování zadání vyplývajících ze strategických úkolů Ministerstva zemědělství, případně dalších organizačních složek státu, státních ogranizací a samostrávy včetně činnosti potřebných pro legislativní tvorbu v oblasti ochrany půdy, vody a krajiny,
 • monitoring zatížení půd, podzemních a povrchových vod cizorodými látkami ve vazbě na ochranu potravinového řetězce prováděný v souladu s usneseními vlády České republiky,
 • znalecká činnost vykonávaná na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti České republiky s rozsahem znaleckého oprávnění pro obory ekonomika, ochrana přírody, vodní hospodářství a zemědělství: meliorace a půdoznalství – hodnocení kvality půdy, fyzikálně-chemických a zúrodňujících vlastností půd, oceňování půdy, ochrana půdy před kontaminací, erozí a devastací, revitalizace povodí, rekultivace půd, rekonstrukce melioračních děl, ochrana a využití rašelinišť, regulace vody v půdě a krajině, komplexní pozemkové úpravy; ochrana vody před plošným znečištěním.
 • další činnosti vykonávané na základě živnostenského oprávnění v předmětu podnikání Výroba, obchod a služby.

Více naleznete v sekci Pro státní správu.

Výkumný ústav dále může provádět jinou-hospodářskou činnost za účelem dosažení zisku. Jinou činnost může veřejná výzkumná instituce provádět pouze za podmínek stanovených § 21 odst. 3 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů. Obory činnosti:

Více naleznete v sekci Pro praxi.