Náš ústav úspěšně dokončil digitalizaci výstupů Komplexního průzkumu půd

Praha 23. 3. 2021

Komplexní průzkum půd je jeden z nejvýznamnějších počinů v oblasti hodnocení a zkoumání půd a půdních vlastností na našem území. Stovky agronomů, techniků, vědeckých pracovníků, laborantů a dalších odborníků zasvětilo 10 let svého života odebíráním vzorků, jejich hodnocením, popisem a kreslením odborných pedologických map. Vzniklo tak dílo jedinečné svým rozsahem i podrobností, nemající v evropském prostoru do dnešní doby obdoby.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. nyní toto dílo, s několikaletou pomocí více než 150 pracovníků, zdigitalizoval a odemkl tak jedinečný analytický potenciál a možnost využít tyto jedinečné podklady v mnoha aplikacích a navazujících výzkumech. Také je nutné zmínit, že digitalizací se toto dílo uchová i pro budoucí generace pedologů, agronomů, dalších odborníků i laické veřejnosti. Takto náročná digitalizace by nebyla možná bez přímé podpory ministerstva zemědělství, které využije digitalizované a harmonizované výstupy pro splnění požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady – INSPIRE na naplnění infrastruktury prostorových informací pro potřeby rozhodování v rámci evropského společenství. Digitální data KPP tak budou sloužit nejen pro potřeby českého zemědělství.

 

Digitální data KPP mají i obrovský výzkumný potenciál. S využitím nejmodernějších metod a doplňkových informací je možné z těchto dat odvodit i další podklady, které v ČR dosud chybí, nebo je jejich kvalita nedostatečná. Příkladem mohou být mapy některých půdních vlastností, kdy tato data našla okamžité využití v aplikovaném výzkumu, který se následně uplatní i v zemědělské praxi. Aktuálně probíhající výzkum využívající KPP s využitím doplňkových dat dálkového průzkumu Země, terénního modelování a doplňkového půdního průzkumu umožní řešení problematiky související s dynamikou a potenciálem půdního fondu (půdní eroze, zásoba uhlíku, retenční kapacita půd).

Komplexní průzkum půd proběhl v 60. letech minulého století na území celého tehdejšího Československa. Svým rozsahem a podrobností se jednalo o zcela výjimečný pedologický průzkum, který v evropském prostoru ani v dnešní době nemá obdoby. V rámci realizace KPP bylo vykopáno a analyticky popsáno téměř 400 tisíc půdních sond a bylo zmapováno přes 4,6 milionu ha zemědělské půdy. Jeho výsledkem jsou velice podrobné informace o zemědělské půdě ČR, které jsou zpracovány v podobě papírových map a kartogramů, polních půdních záznamů a průvodních zpráv. Možnost využití analogových podkladů byla ale omezená. Na druhou stranu digitální data mají v dnešní době obrovský potenciál. Je symbolické, že základem digitálních dat pro potřeby zemědělství 4.0 je enormní úsilí pedologů, kteří byli před víc jak půlstoletím schopni realizovat tak výjimečný pedologický průzkum.

Více o KPP si můžete přečíst v naší publikaci.

srovnání originálu sondy a digitalizované verze      srovnání původní základní půdní mapy a digitalizované verze       

Digitalizovaná data komplexního průzkumu půd jsou dostupná k prohlížení na adrese https://kpp.vumop.cz/, referenční data spravuje Ministerstvo zemědělství - Oddělení prostorových informací.