Plán genderové rovnosti Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (VÚMOP) na období 2023–2025

Plán genderové rovnosti VÚMOP je praktickým nástrojem pro prosazení a systematickou podporu rovných příležitostí mužů a žen ve výzkumu, vývoji, ostatních činnostech a v oblasti řízení lidských zdrojů ve VÚMOP v souladu se současnou evropskou Strategií pro rovnost žen a mužů na období 2020-2025 a požadavky Horizontu Evropa.

Hlavní cíle Plánu genderové rovnosti VÚMOP jsou:

 • Systematicky odstraňovat bariéry prosazování rovných příležitostí ve VÚMOP
 • Podporovat ženy v kariérním postupu na vedoucí pozice
 • Zabránit odlivu žen z vědy po dokončení doktorského studia či po mateřské a rodičovské dovolené

Navrhované dílčí cíle pro období 2023-2025 vycházejí především ze šetření a doporučení genderového auditu, který ve VÚMOP realizoval auditorský tým Osvětové besedy, o.p.s. v průběhu měsíců říjen a listopad 2022.  Audit proběhl v souladu se Standardem genderového auditu, vydaným Úřadem vlády ČR 6. října 2015.

V rámci realizace genderového auditu ve VÚMOP byly použity tyto metody:

 • Sběr a obsahová a jazykový analýza veřejně dostupných a interních dokumentů 
 • Dotazníkové šetření mezi zaměstnanými; dotazník vyplnilo celkem 68 zaměstnaných (77 %)
 • Diskusní skupiny se zaměstnanými napříč odděleními a pozicemi, semistrukturované rozhovory, telefonické a e-mailové rozhovory se zaměstnankyněmi na mateřské/rodičovské dovolené a konzultace s pověřenou osobou za VÚMOP

Genderový audit pokrýval tyto oblasti:

 • Cíle VÚMOP v oblasti rovnosti 
 • Zajištění rovnosti
 • Personální politika
  • Nábor a uvolňování zaměstnaných
  • Organizační struktura s ohledem na genderovou rovnost
  • Vzdělávání zaměstnaných
  • Hodnocení a odměňování
  • Work-life balance
 • Vnitřní kultura VÚMOP 

Na základě identifikovaných nedostatků v jednotlivých oblastech byla navržena následující opatření:

 • Vytvoření směrnice pro řešení sexuálního obtěžování. Toto již bylo splněno vydáním Směrnice prevence a řešení sexuálního obtěžovaní ve VÚMOP v prosinci 2022 a určením pověřené osoby v záležitostech sexuálního obtěžování
 • Odstranění z veřejně dostupných i interních materiálů VÚMOP generické maskulinum a nadále se jeho používání aktivně bránit
 • Dbát na genderově korektní pracovní inzerci
 • Podpořit postup žen do vedoucích pozic

Monitorovací, kontrolní a hodnotící činnost dodržování genderové rovnosti

 • Všechny oblasti Plánu genderové rovnosti budou monitorovány průběžně s důrazem na dodržování jednotlivých opatření daných oblastí 
 • 1x za rok bude zpracována hodnotící zpráva o stavu plnění Plánu generové rovnosti
Plán genderové rovnosti 2023 - 2025
OblastCílOpatření/akceČasový rámec (od)Indikátor
 1    Prevence a řešení sexuálního obtěžováníImplementace Směrnice prevence a řešení sexuálního obtěžování ve VÚMOPSeznámení zaměstnanců a zaměstnankyň se směrnicí a osobou pověřenou řešení stížnosti. Důraz na dodržování opatření a jejich účinnost, hodnocení návrhů a podnětů k dané problematiceQ1 2023Povědomí zaměstnaných o existenci Směrnice, záznam stížností a jejich řešení v případě sexuálního obtěžování
2Genderová korektnost  v dokumentech a inzerci volných pozicZachování genderové rovnosti ve veřejných i interních dokumentechRevize a úprava všech veřejných i interních dokumentů, odstranění generického maskulina2023Zrevidované dokumenty
Genderově korektní pracovní pozicePři inzerci volných pracovních míst uvádět genderově korektní název pozice tak, aby nediskriminovala žádné pohlavíQ1 2023Genderově korektní volné pracovní pozice na webu VÚMOP i externích inzertních portálech
3Podpora work-life balancePodporovat možnosti zkrácených úvazků a podporovat práci z domovaI nadále umožňovat práci na zkrácený úvazek, zachování současné velmi flexibilní pružné pracovní doby a možnosti pracovat z domova, dovoluje-li to  povaha vykonávané činnostiQ1 2023Pracovní smlouvy na zkrácené úvazky, Dohody o výkonu práce z domova, Směrnice stanovující rozvržení pracovní doby
Podporovat spolupráci s osobami na mateřské/rodičovské dovolenéZaměřit pozornost na oslovení rodičů na MD/RD, rodičů odcházejících na MD/RD a rodičů vracejících se z MD/RDQ1 2023Vytvoření databáze kontaktů rodičů a zasílání relevantních informací
4Osvěta v oblasti rovných příležitostí ve VÚMOPZvýšení informovanosti o problematice genderové rovnostiPrůběžně informovat zaměstnance a zaměstnankyně o principu rovných  příležitostí ve VÚMOP a dále seznámovat touto problematikou všechny nové zaměstnance a zaměstnankyně2023Kariérní růst zaměstnankyň, počet zaměstnankyň ve vedoucích pozicích, podněty zaměstnankyň ke zlepšení podmínek pro jejich kariérní rozvoj a působení ve VÚMOP a iniciativa vedoucí k implementaci těchto návrhů
Zvýšení počtu žen ve vedoucích pozicíchPodporovat ženy v jejich kariérním rozvoji a vzdělávání a podporovat ženy v kariérním postupu na vyšší pozice2023
5Genderové složení ve VÚMOPStabilizace vyrovnaného zastoupení mužů a žen ve VÚMOPDbát na rovnou příležitost všech pohlaví při náboru nových zaměstnanců a  zaměstnankyňQ1 2023Genderově vyvážené složení zaměstnaných ve VÚMOP
Monitorovat odchody zaměstnanců/zaměstnankyň, zohlednit genderové hledisko a zjišťovat a analyzovat důvody odchodůQ4 2023