Tiskové zprávy

Přední čeští experti na protierozní ochranu půdy se setkali v Praze

Praha, 23. listopadu 2022 – V úterý 22. listopadu se v prostorách Domu zemědělské osvěty uskutečnila konference k 10 letům Monitoringu eroze zemědělské půdy v ČR, kterou uspořádal Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy (VÚMOP). Jejím cílem bylo představení samotného Monitoringu a jeho výsledků za deset let provozu. Záštitu nad akcí převzal ministr zemědělství Zdeněk Nekula a Ministerstvo životního prostředí.
„Půda je jedním z nejcennějších přírodních bohatství každého státu a neobnovitelným přírodním zdrojem a je potřeba ji chránit. Popularizace problematiky eroze a příprava nových politik v oblasti ochrany půd je nelehký úkol, který nedokážeme vždy plnit osamoceně. Našimi klíčovými partnery jsou senátorky a senátoři, poslankyně a poslanci, zástupci Spolku pro obnovu venkova, Sdružení místních samospráv, Svazu měst a obcí, starostky a starostové obcí a měst, a především samotní zemědělci.“ uvedl ve svém projevu Martin Vrba, ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu.

Auditorium konference

Monitoring eroze spustil Státní pozemkový úřad ve spolupráci s VÚMOP již v roce 2012. Jedná se o ojedinělý, celorepublikový projekt založený na záznamu a sběru dat z oznámených erozních událostí. „V systému je doposud zaevidováno cca 2 500 erozních událostí a díky podkladům z Monitoringu bylo do vyššího stupně ochrany přesunuto již víc než 5 500 ha půdy.“ doplnil ústřední ředitel Vrba ve svém proslovu. „Za dobu jeho provozu jsme zaznamenali pozitivní vývoj v oblasti ochrany půdy a věříme, že díky pravděpodobnostnímu modelu či dalším novým technologiím a komplexnějším datům budeme moci lépe zacílit odpovídající ochranná opatření.“
 
Důležitost monitoringu eroze zemědělské půdy a jeho popularizaci zdůraznili ve svých úvodních projevech i Josef Čech, zástupce Ministerstva zemědělství a v návaznosti na protierozní vyhlášku Vladimír Dolejský za Ministerstvo životního prostředí. Svůj pohled i z pozice praktikujícího zemědělce vnesl poslanec Petr Bendl, který je zároveň místopředsedou Zemědělského výboru, za jehož působení na postu ministra zemědělství 2011 - 2013) myšlenka Monitoringu vznikla a následně byla zrealizována. Na dálku vzhledem k dopravní situaci pozdravil účastníky Radim Vácha, ředitel VÚMOP, který monitoring vyvinul a provozuje.
 
leták monitoringuRadim Vácha, ředitel VÚMOP, uvedl: „Monitoring eroze půdy považujeme za velmi účelnou aktivitu, která významně přispívá k hodnocení erozních událostí na našich zemědělských půdách. Přesto, že hlášení erozních událostí je dobrovolné, poskytuje nám ucelenější pohled na problematiku eroze na zemědělsky využívaných půdách. Určitě bude velmi zajímavé srovnání erozních událostí v delší časové řadě, které by mohlo být vydáno i formou knižní publikace. Kromě popisu příčin, hodnocení a důsledků erozních jevů by v ní měla být i bohatá fotografická dokumentace, která v budoucnosti může názorně přiblížit stav naší krajiny a detailní problémy při hospodaření na zemědělské půdě.“
 
Samotné prezentace, nejen na téma erozní problematiky, ale i moderních agrotechnik eliminujících erozní procesy přednesli přední čeští experti František Pavlík (SPÚ), Jiří Kapička (VÚMOP), Jan Bačovský (MŽP), Ondřej Krym (SZIF), Václav Brant (ČZU), Josef Krása (ČVUT) a Miroslav Dumbrovský (VUT).
Zájem o účast překvapil samotné organizátory. Kapacita byla navýšena, a i tak byla registrace uzavřena ještě před termínem v rámci naplnění maximální kapacity. Mezi účastníky byli zaměstnanci veřejné správy, kteří se s Monitoringem eroze či problematikou ochrany půd jakkoli pracovně setkávají, praktikující zemědělci a velkou měrou byla zastoupena i akademická veřejnost.
 
 
 
Společná tisková zpráva SPÚ a VÚMOP, originál na stránkách SPÚ

Náš ústav úspěšně dokončil digitalizaci výstupů Komplexního průzkumu půd

Praha 23. 3. 2021

Komplexní průzkum půd je jeden z nejvýznamnějších počinů v oblasti hodnocení a zkoumání půd a půdních vlastností na našem území. Stovky agronomů, techniků, vědeckých pracovníků, laborantů a dalších odborníků zasvětilo 10 let svého života odebíráním vzorků, jejich hodnocením, popisem a kreslením odborných pedologických map. Vzniklo tak dílo jedinečné svým rozsahem i podrobností, nemající v evropském prostoru do dnešní doby obdoby.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. nyní toto dílo, s několikaletou pomocí více než 150 pracovníků, zdigitalizoval a odemkl tak jedinečný analytický potenciál a možnost využít tyto jedinečné podklady v mnoha aplikacích a navazujících výzkumech. Také je nutné zmínit, že digitalizací se toto dílo uchová i pro budoucí generace pedologů, agronomů, dalších odborníků i laické veřejnosti. Takto náročná digitalizace by nebyla možná bez přímé podpory ministerstva zemědělství, které využije digitalizované a harmonizované výstupy pro splnění požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady – INSPIRE na naplnění infrastruktury prostorových informací pro potřeby rozhodování v rámci evropského společenství. Digitální data KPP tak budou sloužit nejen pro potřeby českého zemědělství.

 

Digitální data KPP mají i obrovský výzkumný potenciál. S využitím nejmodernějších metod a doplňkových informací je možné z těchto dat odvodit i další podklady, které v ČR dosud chybí, nebo je jejich kvalita nedostatečná. Příkladem mohou být mapy některých půdních vlastností, kdy tato data našla okamžité využití v aplikovaném výzkumu, který se následně uplatní i v zemědělské praxi. Aktuálně probíhající výzkum využívající KPP s využitím doplňkových dat dálkového průzkumu Země, terénního modelování a doplňkového půdního průzkumu umožní řešení problematiky související s dynamikou a potenciálem půdního fondu (půdní eroze, zásoba uhlíku, retenční kapacita půd).

Komplexní průzkum půd proběhl v 60. letech minulého století na území celého tehdejšího Československa. Svým rozsahem a podrobností se jednalo o zcela výjimečný pedologický průzkum, který v evropském prostoru ani v dnešní době nemá obdoby. V rámci realizace KPP bylo vykopáno a analyticky popsáno téměř 400 tisíc půdních sond a bylo zmapováno přes 4,6 milionu ha zemědělské půdy. Jeho výsledkem jsou velice podrobné informace o zemědělské půdě ČR, které jsou zpracovány v podobě papírových map a kartogramů, polních půdních záznamů a průvodních zpráv. Možnost využití analogových podkladů byla ale omezená. Na druhou stranu digitální data mají v dnešní době obrovský potenciál. Je symbolické, že základem digitálních dat pro potřeby zemědělství 4.0 je enormní úsilí pedologů, kteří byli před víc jak půlstoletím schopni realizovat tak výjimečný pedologický průzkum.

Více o KPP si můžete přečíst v naší publikaci.

srovnání originálu sondy a digitalizované verze      srovnání původní základní půdní mapy a digitalizované verze       

Digitalizovaná data komplexního průzkumu půd jsou dostupná k prohlížení na adrese https://kpp.vumop.cz/, referenční data spravuje Ministerstvo zemědělství - Oddělení prostorových informací.

Reakce na článek zveřejněný v MF Dnes: V české půdě přibývá karcinogenního kadmia. Experti volají po zpřísnění

Praha 20. 8. 2020

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. nesouhlasí s tvrzením, že hnojení půd fosforečnými hnojivy představuje riziko pro zemědělské půdy a vede k hromadění vysokých obsahů Cd. Dle našich dlouholetých zkušeností, kdy se věnujeme zátěži našich zemědělských půd potenciálně rizikovými prvky a perzistentními organickými polutanty, jsou naše poznatky o obsahu Cd v půdách následující:

Z hlediska zátěže zemědělských půd Cd jsou rozhodující vstupy imisními spady, produkty bývalé těžební činnosti a odpadní vodou, což se projevuje na půdách, vyvinutých podél vodních toků (fluvizemích). I zde se však situace v průběhu posledních 10 roků zlepšuje (vyšší počet čistíren odpadních vod, útlum těžkého průmyslu). V oblastech výskytu půd na produktech zvětrávání vápenců, mohou být zvýšené obsahy Cd v půdě závislé na geochemii půd.

Zvýšené obsahy Cd v našich půdách se vyskytují bodově, souvislejší plochy se zvýšenými obsahy Cd se dle našich zjištění vyskytují v nivách řek, průmyslově a těžebně zatížených oblastech (Příbramsko, severní Morava).

Tyto vstupy považujeme za mnohem důležitější, než uváděné vstupy do půd aplikací fosforečných hnojiv. Vzhledem k poklesu hnojení našich půd fosforem, považujeme taková tvrzení za neopodstatněná. Další pokles hnojení tímto prvkem by mohl vést ke snížení úrodnosti zemědělských půd.

Hygienický stav našich zemědělských půd je pravidelně monitorován a posuzován dle platné legislativy (vyhláška MŽP ČR, č. 153/2016, Sb.), která vychází z dlouhodobých poznatků a naše pracoviště bylo jedním ze spoluautorů jejího znění.

Prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D.

Ředitel VÚMOP, v.v.i.

 

20.8. 11:20 Naše stanovisko bylo do článku doplněno.

Odkaz na původní článek na iDNES.cz

Rozšířené stanovisko VÚMOP, v.v.i. k údajnému zničení mokřadu u Uherčic

Praha 20. 4. 2020

VÚMOP, v.v.i. zahájil v lednu r. 2019 řešení projektu NAZV QK1910086 - Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách zemědělského odvodnění. Účelem projektu je výzkum a aplikace tzv. dvoufunkčních melioračních systémů (s volitelnou funkcí závlahy i odvodňování zemědělské půdy) do zemědělské praxe. Potenciál těchto systémů je v ČR pro zmírňování projevů sucha na zemědělské půdě značný, ale – na rozdíl od mnoha zahraničních zemí - zatím nevyužitý. Tradičních odvodňovacích staveb je v ČR přes 1,1 mil. ha, pro regulaci se hodí cca 30-40 % těchto ploch, pro přestavbu na závlahovou stavbu cca 10 %.

Jako jedna z pilotních lokalit výše uvedeného výzkumného projektu byla v létě r. 2019 – po dohodě s hospodařícím subjektem a správcem objektu - vybrána lokalita Uherčice a to pro svoji výjimečnost – fungování stavby je zde založeno pouze na gravitačním principu (tj. bez potřeby čerpat vodu do závlahového systému). Detailnejší princip je uveden v článku časopisu AGRObase (http://www.akcr.cz/data_ak/19/a/AGRObase1911.pdf strana 10).  O zamokření v západní části lokality byli zástupci VÚMOP, v.v.i. informováni hospodařícím subjektem, který dle svého sdělení neznal příčinu zamokření, neboť neměl povědomí o existenci ani funkci meliorační stavby tzv. „regulační drenáže“. Systém tudíž nepřestal fungovat „po roce 1989", jak je chybně uváděno v některých médiích, ale až po roce 2016. Zástupci VÚMOP, v.v.i. během srpna – října 2019 na základě zapůjčené projektové dokumentace k předmětné stavbě a svých zkušeností identifikovali příčinu havárie. Ta spočívala v zanesení uzávěru na výtoku sdružené regulační šachty při zachovaném přítoku vody z řeky Svratky přívodním potrubím systému, což vodu na lokalitu nadále přivádělo, ale z pozemku již neodtékala. Zástupci VÚMOP, v.v.i. na základě zjištěné skutečnosti navrhli možná nápravná opatření. Tedy, v souladu s legislativou ČR, obnovit provozuschopnost v roce 1991 kolaudovaného a do roku 2016 provozovaného vodního díla, s doporučením na oslovení všech dotčených subjektů (tj. i vlastníků dotčených pozemků), a nastavit korektní management lokality dle požadavků; tedy případně i se zachováním / podporou mokřadu v požadovaném rozsahu. VÚMOP, v.v.i. ostatně již v roce 2013 připravil ve spolupráci s MŽP metodiku pro odbornou eliminaci staveb odvodnění na těch pozemcích, na kterých je preferováno jejich nezemědělské využití (https://knihovna.vumop.cz/documents/1634).

Zástupci VÚMOP, v.v.i. se náhodou (nebyli osloveni) koncem ledna 2020 dozvěděli o svolaném jednání (iniciovaném ČIŽP) na 11. února. Účast na schůzce si vyžádali s cílem popsat příčiny havárie stavby a následný vznik mokřadu a navrhnout legislativně korektní postup řešení tohoto stavu. Na tomto jednání tedy nebyl kontrolován VÚMOP, v.v.i., jak je nesprávně uváděno v některých médiích.

Tým VÚMOP, v.v.i. rozhodně žádné zásahy na stavbě ani na předmětném mokřadu v lokalitě Uherčice neprováděl (jak je popsáno i v krátkém prohlášení na webu VÚMOP z 11. 4. 2020), pouze upozornil na havárii stavby regulační drenáže mimo jiné se snahou poukázat na její potenciál vodu zadržovat a přispět tak ke zmírnění dopadů klimatických změn. Upozornil rovněž na nesoulad se zákony v období po vzniku havárie a sdělil vhodné postupy k nápravě.

Vzhledem k unikátnosti stavby má tým výzkumného projektu v plánu využívat tu část lokality, kde předmětný mokřad nebyl a není (tj. využívat východní část lokality, přiléhající k závlahové větvi K1 - obr. 1); vše samozřejmě v souladu s dotčenou legislativou, kterou zástupci VÚMOP, v.v.i. ani žádný z partnerů předmětného výzkumného projektu neporušili. Sdružený regulační objekt (viz obr. 2) umožňuje samostatné ovládání každé ze tří větví stavby. Provoz větví K1 a části K1b, které se mokřadu přímo netýkají, uživatel pozemku hodlá nadále provozovat v souladu s pachtovními smlouvami.

Obr. 1. Schéma lokality Uherčice; zamokření vyznačeno na podkladě leteckých snímků z mapy.cz

Obr. 1. Schéma lokality Uherčice; zamokření vyznačeno na podkladě leteckých snímků z mapy.cz

Obr. 2. Výkres sdružené regulační šachty stavby regulační drenáže Uherčice (převzato z projektové dokumentace)

Obr. 2. Výkres sdružené regulační šachty stavby regulační drenáže Uherčice (převzato z projektové dokumentace)

 

Nahlášené erozní události nově putují i k zástupcům samospráv

Praha, 9. července 2019 – Vodní eroze je jedním z nejrozšířenějších procesů poškozujících a znehodnocujících naši zemědělskou půdu a následně může být i příčinou dalších negativních následků spojených s extrémními projevy počasí. Bohužel mnoho případů eroze si způsobujeme sami špatným hospodařením. Pro snížení negativních dopadů eroze zemědělské půdy je proto třeba dbát na správnou zemědělskou praxi. Webový portál Monitoringu eroze zemědělské půdy pomáhá mapovat stav pozemků v celé České republice. Díky tomu lze v postižených lokalitách zpřísnit pravidla hospodaření, kterými je podmíněno vyplácení zemědělských dotací. Zapojit se do monitorování může každý!
Celorepublikový portál monitoringu erozních událostí slouží již několik let. Pomocí něj bylo zaznamenáno již bezmála 1400 erozních událostí, z toho 158 jen v letošním roce. Informace z monitoringu poskytují Ministerstvu zemědělství přehled o postižených oblastech, ale i zpětnou vazbu o účinnosti přijatých opatření. Lokality zaevidované v tomto systému jsou dále posuzovány a mohou na nich být zpřísněny pravidla hospodaření, kterými je dále podmíněno vyplácení zemědělských dotací. S erozí zemědělské půdy se dá bojovat například správnými osevními postupy, vyšší pestrostí pěstovaných plodin a v postižených oblastech upřednostňováním těch, které nezvyšují riziko odnosu cenné půdy. I přes veškerá opatření a osvětu se počet erozních událostí zvyšuje. 

„Nevhodným hospodařením zemědělce může dojít ke vzniku eroze a je třeba tyto případy posuzovat vždy individuálně. Se Státním zemědělským intervenčním fondem jsme se dohodli, že tam, kde nastanou opakované případy eroze půdy, přijdou pro dané zemědělce sankce v podobě snížení dotací,“řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Nahlášené erozní události jsou pomocí informačního systému LPIS automaticky předávány majitelům postižených pozemků. Čeští zemědělci tak mají přehledem o tom, že na pozemcích, které užívají, vznikla eroze. Nově Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy předává tyto informace i zástupcům samospráv, v jejichž katastrálním obvodu byla erozní událost zaznamenána. „Tímto krokem jsme posílili informovanost obcí. Je důležité, aby jejich zástupci věděli, jaké pozemky jsou v daném katastru případně postiženy erozí a např. i na jaké ploše. Pro obec to může znamenat určité nebezpečí, na které takto může reagovat,“ sdělil důvod zasílání upozornění ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu Martin Vrba.    

Erozní událostí nazýváme odnos nejúrodnější části půdy, ať už vlivem srážek nebo větru. Společně s ornicí jsou ze zemědělského pozemku často odnášeny osiva, hnojiva a další látky, které působí škody na obecním a soukromém majetku, zanášejí a znečišťují vodní toky nebo nádrže. A samozřejmě jsou poškozovány pozemky vlastníků, což má často za následek snížení samotných výnosů.  Proto je v zájmu všech takovým událostem předcházet. „Ohlásit erozní událost může opravdu kdokoliv. Přispěje tím ke zlepšení a dobrému cílení protierozní ochrany. Stačí se obrátit na příslušnou pobočku Státního pozemkového úřadu. Kontakty lze zjistit na našich webových stránkách SPÚ nebo i na webových stránkách Monitoringu eroze,“ vysvětlil ředitel Vrba.  

Dalším klíčovým nástrojem pro zlepšení funkčnosti krajiny jsou pozemkové úpravy. Díky nim se vrací do krajiny meze, remízky, stromořadí, poldry, větrolamy a další prvky, které pomáhají krajině vyrovnat se s klimatickou změnou i variabilitou počasí. Státní pozemkový úřad provedl již bezmála 2 500 komplexních a 3 000 jednoduchých pozemkových úprav na celkové rozloze téměř 1,2 milionu ha, což je skoro 27 % výměry zemědělského půdního fondu.

Zdroj: Státní pozemkový úřad

 

Diskuse s uzbeckými partnery na téma závlah

Praha 19. 6. 2019

Zástupci VÚMOP seznámili odborníky z Ministerstva vodních zdrojů Uzbekistánu s historií a současným výzkumem a praxí zemědělského odvodnění a závlah v podmínkách ČR. Během jednání se rozvinula živá diskuse na daná témata, byly porovnány přírodní a zemědělské podmínky obou zemí a byly projednávány možnosti případné výzkumné spolupráce. Uzbecké kolegy jakož i kolegy z Provozně-Ekonomické fakulty ČZU zaujala problematika postupů pro retenci drenážních vod, aspekty jakosti drenážních vod z hlediska pesticidů a jejich možná řešení. Značnou pozornost vzbudila web-gisová aplikace kalkulačka vláhové potřeby a probíhající regionální bilance vodních zdrojů určených m.j. pro zemědělské závlahy.

 

Projekt Biomasa získal druhé místo v kategorii Veřejná sféra cen SDGs 2019

Praha 6. 4. 2019

Projekt Biomasa v ocenění SDGs 2019 obsadil druhé místo v kategorii Veřejná sféra. Cenu z rukou ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka a vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové přebral při galavečeru cen SDGs ředitel ústavu Radim Vácha.

„Bylo mi ctí převzít ocenění za projekt Biomasa, který se v náročné konkurenci umístil na druhém místě v kategorii Veřejná sféra. Již z vlastního průběhu akce bylo zřejmé, že programu Cíle udržitelného rozvoje je věnována významná pozornost. Je třeba ocenit, že náš ústav vytváří kvalitní výsledky, které se uplatňují v praxi a přispívají ke snaze této akce učinit svět lepším. Naše poděkování i blahopřání patří rovněž spoluřešiteli projektu, kterým je Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze“.

Děkujeme všem hlasujícím, našim příznivcům, partnerům a zaměstnancům, kteří se na projektu Biomasa podíleli.

Záznam z galavečera můžete shlédnout na profilu Asociace společenské odpovědnosti
Tisková zpráva Cen SDGs
V Praze 30. května

  

Foto: Petr Klapper pro Asociaci společenské odpovědnosti

Nové funkce aplikace Protierozní kalkulačka

Praha 15. 2. 2018

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) vyvinul pro Ministerstvo zemědělství (MZe) nové funkce aplikace Protierozní kalkulačka. Na konci roku 2017 došlo k zásadním aktualizacím aplikace, které značně rozšiřují stávající funkcionalitu.

  1. Úprava komponenty aplikace pracující s RÚIAN (ČÚZK) pro vyhledávání parcel s rozdělením na pozemkové (evidována v některém druhu pozemku v rámci zemědělské půdy nebo druhu pozemku "vodní plocha" nebo "ostatní plocha") a stavební (evidovaná v druhu pozemku „zastavěné plochy a nádvoří“).
  2. Sjednocení roztříštěných komponent pro vyhledávání dle území, KN a DPB do jedné komponenty v Panelu nástrojů.
  3. Optimalizace komponenty spravující Skupiny DPB, doplnění možnosti skupiny přejmenovávat a měnit jejich pořadí.
  4. Optimalizace komponenty umožňující za určitých podmínek práv internetového prohlížeče geolokalizaci uživatele pracujícího s aplikací při současném přiblížení mapového okna.
  5. Optimalizace komponenty ovládající Panel vrstev spočívající v rozšíření možností řazení vrstev a napojení vybraných vrstev na metadatový katalog.
  6. Optimalizace komponenty ovládající Mapový panel přidávající interaktivní popisky v mapě ke všem vektorovým komponentám reprezentujícím DPB/EUC/EP.
  7. Optimalizace editačních nástrojů Panelu nástrojů včetně vytvoření nového nástroje na kreslení a editaci DPB, EP, EUC s možností přichytávání k vertexům a liniím existujících prvků.
  8. Napojení na službu MZe - LPI_GDP01A, která vrací seznam dílů půdních bloků na základě vstupních parametrů. Odpověď obsahuje základní informace o jednotlivých dílech půdních bloků (DPB). Dále zajištění pravidelné aktualizace prvků DPB vedených v LPIS pomocí veřejného exportu dat ve formátu XML. Zajištění možnosti využití těchto služeb na úrovni uživatele i správce aplikace.
  9. Rozšíření komponenty aplikace importující geometrii tak, aby byla schopná importovat shapefile i data ve formátu XML včetně informace o druhu kultury a to do uživatelem zvolené Skupiny DPB. Při importu je nutné mít možnost prvky načíst a případně odebrat a neimportovat. Optimalizace exportu prvků.
  10. Optimalizace komponenty Panel lokalizace, konkrétně rutiny počítající mediánovou hodnotu Maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace a protierozních opatření Cp.Pp včetně doplňujícího pravidla pro návrh DZES 5 a to včetně možnosti toto pravidlo v případě neschválení či pozdržení účinnosti návrhu DZES 5 na pokyn objednatele vypnout.

Budeme Vám vděčni za zpětnou vazbu a další náměty na novou funkcionalitu.

Kontaktní email: geoportalatvumopcz

Interaktivní nástroj je dostupný na adrese: https://kalkulacka.vumop.cz

Vznikla Kalkulačka vláhové potřeby

Praha 22. 1. 2018

Nová interaktivní aplikace Kalkulačka vláhové potřeby umožní určit vláhovou potřebu a závlahové množství zemědělských plodin. Vývoj aplikace byl zaměřen na propojení dostupných datových zdrojů tak, aby bylo možné plně využívat dostupná data bez potřeby údaje zadávat ručně. Řešeno je například propojení na osevní postupy a analýzy DMT (digitální model terénu) dostupné v internetové aplikaci Protierozní kalkulačka, propojení na údaje o půdních druzích získaných digitalizací KPP (Komplexní průzkum půd) a napojení na datové zdroje Českého hydrometeorologického ústavu.

Velikost závlahového množství závisí nejen na vláhové potřebě plodiny a na využitelných srážkách ve vegetačním období. Zásadní vliv má i zásoba vody v půdě na začátku vegetačního období, množství vzlínání podzemní vody a na využitelnosti závlahové vody.

Výchozím podkladem pro určení závlahového množství je norma ČSN Meliorace – Potřeba vody pro doplňkovou závlahu, která platí pro stanovení potřeby závlahové vody při navrhování a posuzování staveb a zařízení sloužících doplňkové závlaze. Potřebu závlahové vody charakterizuje závlahové množství a celková potřeba závlahové vody, časový průběh potřeby závlahové vody, závlahová dávka a veličiny pro návrh závlahových zařízení.

Hodnoty závlahového množství jednotlivých zemědělských plodin, kultur a zeleniny byly stanoveny na základě celosvětově doporučovaného postupu FAO 56.

Aplikace Kalkulačka vláhové potřeby je dostupná na adrese:

https://vlaha.vumop.cz/

Kalkulačka vznikla ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství.

Den otevřených dveří na demonstrační farmě Bureš

Praha 24. 5. 2017

Demonstrační farma Bureš s.r.o. uspořádala 16. 5. 2017 již druhý den otevřených dveří pro zájemce z řad zemědělců. Tentokrát byly prezentace a praktické ukázky zaměřeny na hodnocení erozního ohrožení pozemků a volhu vhodných půdoochranných technologií.

Celým dnem provázel pan Jindřich Šmöger, který návštěvníky seznámil s podnikem a na příkladech erozních událostí z minulých let prezentoval používaná půdoochranná opatření a technologie na farmě.

 

Ing. Martin Mistr, Ph.D. z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. vysvětlil změny v nastavení vrstvy erozní ohroženosti v LPIS od roku 2018 známé jako „Redesign“, a na příkladu Farmy Bureš. S.r.o. ukázal možnost využití protierozní kalkulačky pro hodnocení erozního ohrožení. V řízené diskusi návštěvníci mohli konzultovat své problémy a zkušenosti s používáním půdoochranných technologií a nechat si on-line v Protierozní kalkulačce ověřit půdoochranný efekt jimi používaných osevních postupů.

Ing. Jiří Šilha ze SOUFFLET AGRO a. s. představil půdoochranné technologie vhodné pro plnění standardů DZES, vhodné sledy plodin pro správné hospodaření s vodou a její zadržování v krajině a využití meziplodin pro zajištění stálé pokryvnosti půdy.

Na poli pan Šmöger představil a vysvětlil postup při dělení půdních bloků na parcely, páskové zpracování půdy s možností cíleného hnojení se setím do vymrzlé meziplodiny.

Na parcelách prezentoval promyšlenou strategii pro redukované zpracování půd, využití funkčních směsí meziplodin a podsevových směsí zakládaných do porostu erozně nebezpečné plodiny.  Na závěr polní pochůzky byla diskutována opatření pro lepší zadržení dešťových srážek pro jejich následné využití plodinami a zajištění optimálních podmínek pro růst rostlin i v době přísušku.

Příští den otevřených dveří se uskuteční 30.5.2017. Hlavním tématem bude bilance živin a organické hmoty v půdě, precizní zemědělství a variabilní hnojení.

Kontakt:

Jindřich Šmöger
Statek Bureš, s.r.o.
Bučina 76
566 01 Vysoké Mýto

Stránky