Pozvánka na seminář Aktualizace metodických postupů v ochraně půd před erozí

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, z.s. ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v. v. i, Fakultou stavební ČVUT v Praze a Státním pozemkovým úřadem si vás dovolují pozvat na celostátní odborný seminář.
Aktualizace metodických postupů v ochraně půd před erozí

12. 9. 2023 FSv ČVUT v Praze - C206

Seminář je určen pro pracovníky Státního pozemkového úřadu, zpracovatele pozemkových úprav, odborníky a studenty těchto oborů.
 

pozvánka 1. stránkaPROGRAM SEMINÁŘE

8:30 - 9:00 Prezence účastníků
 
9:00 - 9:20 Úvodní slovo pořadatelů
  • doc. Ing. Josef Krása, Ph.D. (ČVUT v Praze, ČMKPÚ)
  • Mgr. Jaroslava Kosejková (SPÚ)
 
9:20 - 12:15 Dopolední blok přednášek
Návrh aktualizace protierozní metodiky
  • doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D. (VÚMOP, v.v.i., Mendelova univerzita v Brně)
Metodika řešení protierozní ochrany v DZES 5 a v Protierozní vyhlášce
  • Ing. Ivan Novotný, Ph.D. (VÚMOP, v.v.i.)
Novela zákona o ochraně ZPF
  • Ing. Linda Stuchlíková (MŽP)
Příklady realizací liniových a plošných protierozních opatření
  • Ing. Veronika Sobotková, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně)
 
12:15 - 13:15 Oběd (menza Studentský dům) 
 
13:15 - 15:45 Odpolední blok přednášek
Začlenění aktualizované metodiky do předpisů SPÚ
  • Ing. František Pavlík, Ph.D. (SPÚ)
Návrhové srážky a technická opatření
  • doc. Ing. Petr Kavka, Ph.D. (ČVUT v Praze)
Diskuze
 
15:45 Ukončení akce
 

INFORMACE O SEMINÁŘI

Datum a místo konání

12. 9. 2023 - posluchárna C206, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice
 

Účastnický poplatek

Základní účastnický poplatek činí 1100 Kč.
Členové ČMKPÚ, pracovníci SPÚ, studenti (mimo ČVUT v Praze) 800 Kč.
Pracovníci a studenti ČVUT v Praze zdarma (bez nároku na oběd).
Vložné prosím uhraďte bankovním převodem na účet č. 204112776/0300. Cena je stanovena dohodou. Pořadatel není plátcem DPH. Na semináři účastníkům vystavíme potvrzení o zaplacení vložného (daňový doklad), případně můžeme předem vystavit zálohovou fakturu (prosím, uveďte v přihlášce). V případě neúčasti na semináři se vložné nevrací. Součástí vložného je oběd.
 

Odborný garant semináře

doc. Ing. Josef Krása, Ph.D. - e-mail: josefkrasaatcvutcz
 

Organizační garant semináře

Ing. Tomáš Krátký - e-mail: cmkpusatgmailcom
 

Organizační pokyny

Na seminář je nutné se přihlásit do 6. 9. 2023. Účastníci z SPÚ ČR se na seminář hlásí hromadně. Ostatní zájemci 
o seminář vyplní on-line přihlášku.
 
Vyplněním a odesláním přihlášky udělujete souhlas ČMKPÚ z.s. se sídlem Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu této přihlášky byly po dobu deseti let zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán.
 

Pozvánka v pdf