Možnosti zmírnění dopadů extrémních srážko-odtokových jevů v malých povodích s ohledem na požadavky trvale udržitelného zemědělského hospodaření a produkce ryb

POVINNÉ INFORMACE O PODPOŘENÉM VÝZKUMNÉM PROJEKTU, KTERÝ SE PŘIHLÁSIL K VYUŽITÍ PRAVIDEL PRO ODVĚTVÍ ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBOLOVU

Označení projektu:           QK1910282

Název projektu:                Možnosti zmírnění dopadů extrémních srážko-odtokových jevů v malých povodích s ohledem na požadavky trvale udržitelného zemědělského hospodaření a produkce ryb

Grantová agentura:           Národní agentura pro zemědělský výzkum

Program:                           QK - Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025, ZEMĚ

Doba řešení:                     1.1.2019 – 31.12.2023

logo MUNI   Logo ALS    logo Jihočeská univerzita    Logo Rybníkářství Pohořelice    Logo VÚMOP

Účastníci projektu:

  • Masarykova univerzita (hlavní příjemce)
  • ALS Czech Republic, s.r.o.
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  • Rybníkářství Pohořelice, a.s.
  • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Cílem projektu je analyzovat negativní dopady extrémních srážko-odtokových situací (souvisejících s klimatickou změnou) v malých zemědělsky využívaných povodích na půdu, vodu a vodní organismy a navrhnout komplexní opatření pro jejich zmírnění, s ohledem na zdravou produkci ryb. V této souvislosti bude také zkoumán vliv potenciálně rizikových látek (zejména živin a prostředků na ochranu rostlin - pesticidy), které vstupují do systému půda-voda v rámci zemědělského hospodaření.

Zabezpečení konkurenceschopné zemědělské rostlinné výroby vyžaduje aplikaci živin a ochranných látek, která se realizuje v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí, které jsou zakotveny jak ve směrnicích EU, tak legislativě ČR (zejména zákon č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny, zák. č. 254/2001 o vodách, zák. č. 334/1992 o ochraně ZPF). I přesto, že legislativní zásady hospodaření na zemědělské půdě jsou dodržovány, dochází k transportu živin a potenciálně rizikových látek z půdy do vodního prostředí. Tento proces probíhá v důsledku vodní eroze povrchovým odtokem, ale i průsakem a podpovrchovým odtokem přímo do povrchových vod nebo systémem odvodnění. Vnesené látky mají vliv na kvalitu povrchových vod a na ekologii vodních společenstev - rostlin, nižších i vyšších vodních živočichů. V rovnováze vodních ekosystémů se uplatňují také aktuální hydrologické podmínky. V souvislosti s probíhající klimatickou změnou se častěji vyskytují extrémní situace, a to jak povodňové stavy, tak vysychání koryt. Způsoby zemědělského hospodaření reflektující přírodní podmínky povodí a uplatňování cílených opatření pro zvýšení retence vody v krajině může přispět významným způsobem ke stabilizaci průtoků a dosažení dobré kvality povrchových vod.

Originalita projektu spočívá v komplexním multioborovém pojetí a integraci hlediska ochrany vodních organismů a zdravé produkce ryb. Jedinečné je také propojení výzkumu v reálných podmínkách povodí s pokusy v laboratorních podmínkách. Projekt je zacílen na rozvoj poznání procesů transportu látek v systému půda - voda. Výsledkem bude analýza dopadů extrémních hydrologických jevů a souvisejícího plošného znečištění vod na vodní organismy, jejich kvantitu, diverzitu výskytu a zdravotní stav se zřetelem na požadavky na kvalitu produkce sladkovodních živočichů (hlavně ryb). Na základě syntetického vyhodnocení výsledků výzkumu budou zpracovány návrhy komplexních opatření pro zmírnění negativních účinků na vodní ekosystém.

 

Deklarované výsledkyDruh výsledku (dle platné metodiky RVVI)Termín dosažení
Charakteristiky zájmových územíO - ostatní výsledky12/2019
Plošné zdroje znečištění povrchových vodW - uspořádání workshopu11/2020
Plošné zdroje znečištění povrchových vodO - ostatní výsledky12/2020
Transport látek povrchovým odtokemJsc - článek12/2020
Vliv pesticidů na zdravotní stav raků - laboratorní studieJimp - článek12/2020
Transport látek v modelových povodích průsakem a drenážíO - ostatní výsledky12/2021
Transport látek průsakem a drenážíJsc - článek12/2021
Možnosti omezení negativních dopadů na vodní organismy optimalizací způsobů zemědělského využívání krajinyW - uspořádání workshopu10/2022
Reakce vodních organismů na extrémní jevy v povodí a zatížení vod sledovanými látkami v modelových povodíchO - ostatní výsledky12/2022
Pesticidy v systému půda - vodaJsc - článek12/2022
Vliv metabolitů pesticidů na zdravotní stav raků - laboratorní studieJimp - článek12/2022
Opatření pro omezení dopadů extrémních hydrologických jevů a transportu látek souvisejících se zemědělskou výrobou na vodní organismyO - ostatní výsledky11/2023
Komplexní opatření pro ochranu půdy, vody a vodních organismů v malých zemědělských povodíchNmetS - certifikovaná metodika11/2023
Klece pro držení vodních bezobratlých (raků) během biomonitoring zatížení vodního prostředíFuzit - užitný vzor11/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky projektu budou k dispozici všem podnikům působícím v odvětví zemědělství a lesnictví nebo příslušném pododvětví zdarma. Po jejich dosažení budou průběžně zveřejňovány na tomto webu.