Aktuality

Rozhovor Jana Vopravila v DVTV

Náš kolega Jan Vopravil poskytl rozhovor pro DVTV. Tématem je sucho a retence vody, kvalita orné půdy a její ochrana.

Na jihu Moravy mnohde zmizela ornice a hospodaří se na podloží. Chemii do půdy dostat umíme, ale vodu ne. Za to, jak krajina vypadá, si můžeme sami, říká pedolog Jan Vopravil. Přehrady nemůžeme oddělit od krajiny, vodu potřebujeme i v půdě. Spousta zemědělců už začíná tenhle stav vnímat. Donedávna jsme měli největší půdní bloky z celé EU, nové opatření ale určuje maximální výměr na 30 hektarů.

Video naleznete na stránce DVTV.

Stanovisko VÚMOP, v.v.i. k prohlášení o údajném zničení mokřadu u Uherčic.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, veřejná výzkumná instituce (VÚMOP, v.v.i) reaguje na nepravdivé informace, šířené v souvislosti s údajnou likvidací mokřadu v Uherčicích. VÚMOP žádné zásahy na předmětném vodním díle, na mokřadu ani v celé lokalitě neprováděl, pouze upozornil na havárii stavby regulační drenáže právě z hlediska jejího potenciálu vodu zadržovat a upozornil na současný stav, který je v nesouladu se zákonem o vodách. Dále VÚMOP sdělil návrhy postupů k možné nápravě a to České inspekci životního prostředí (ČIZP) a dotčeným subjektům; tj. Státnímu pozemkovému úřadu (SPÚ) i hospodařícím zemědělcům a upozornil na potřebu informovat další vlastníky této stavby. Tyto návrhy ale nebyly vyslyšeny, ač zachování mokřadu umožňovaly.

Proto nás velmi nemile překvapuje označení našeho ústavu jako viníka současné situace, a to hned přes média. Prosíme Vás proto o zdrženlivost při formulacích předčasných soudů a závěrů, než se situace objasní, o čemž nepochybujeme.

VÚMOP, v.v.i. připravuje k celému případu podrobnější a odborné vyjádření.

AKTUALIZACE: Rozšířené stanovisko VÚMOP, v.v.i. k údajnému zničení mokřadu u Uherčic - 20. 4. 2020

Nový kontaktní e-mail Ústavu a činnost podatelny

Od 1. 1. 2020 Přechází Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. na nový systém spisové služby. Tím se upravuje způsob, jak naši instituci kontaktovat, který nově probíhá primárně přes podatelnu.

Upřednostňujeme zasílat datové zprávy na naší datovou schránku 77jfd47. Sami máme povinnost odpovídat hlavně přes systém datových schránek. 

Alternativně můžete zasílat e-maily na adresu podatelnaatvumopcz.

Poslední možností, jak nám doručovat zprávy je na naši fyzickou adresu a to jak zasláním, tak osobně:

Žabovřeská 250
156 00 Praha 5 - Zbraslav
Telefon: 257 027 205

Další informace o provozu podatelny naleznete na samostatné stránce.

PF 2020

Náš ústav Vám přeje Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2020.

Zároveň upozorňujeme, že v tomto roce nás zastihnete naposledy v pátek 20. prosince. Po závodní dovolené Vám budeme k službám od 2. ledna 2020.

PF 2020

Zahajovací meeting partnerů projektu STARGATE

Účastníci STARGATE24.-25. října 2019 proběhl v řecké Soluni zahajovací meeting partnerů projektu STARGATE.
 
Cílem projektu STARGATE je vývoj, testování, realizace a předvedení postupů a nástrojů, které přispějí k lepší odolnosti zemědělství vůči proměnlivým klimatickým podmínkám a extrémním výkyvům počasí při šetrném využívání přírodních zdrojů. Vědecké výsledky napomohou rozhodovací strategii při krajinném plánování a dlouhodobé adaptaci moderního zemědělství na klimatickou změnu. 
 
Projekt STARGATE trvá od 1.10.2019 do září 2023. Na řešení projektu se podílejí partneři z Řecka, České republiky, Izraele, Španělska, Lotyšska, Švýcarska, Rakouska, Itálie, Portugalska, Polska, Německa, Norska a Belgie.  
 
 
Za VÚMOP, v.v.i. řeší projekt STARGATE oddělení Hydrologie a ochrana vod 
Logo oddělení hydrologie
 
 
 
 
 

Logo STARGATE

Vlajka EUThis project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 818187 STARGATE
Tento projekt je financován z výzkumného a inovačního programu Evropské unie, Horizont 2020, pod grantovou dohodou číslo 818187.
 
 

 

Workshop Drenáže na zemědělské půdě – provoz, údržba, modernizace

Výřez mapyVýzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Česká zemědělská univerzita v Praze, Mendelova univerzita v Brně a Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. Vás zvou na workshop, který se koná vždy ve čtvrtek od 10:00 hod. v Praze a v Brně (identické programy) dne 5. 12. 2019 na ČZU v Praze a dne 12. 12. 2019 na MENDELU v Brně. Není vybírán žádný účastnický poplatek, požadována je pouze včasná registrace zájemců. 

Zaměření workshopu: 

Zemědělské pozemky jsou v ČR z velké části odvodněny systematickou drenáží, která ovlivňuje úroveň hladiny podzemních vod, intenzitu odtoku z povodí i jakost odtékající vody. Tyto vlivy mohou být vnímány z různých důvodů jako nežádoucí i tam, kde je jinak odvodnění opodstatněné. 
Tým panelistů upozorní na možná rizika a představí vhodné způsoby řešení těchto problémů při respektování stávajících odvodňovacích staveb. 
Následná diskuse s účastníky přispěje k lepšímu zacílení projektu na potřeby praxe. 

Odborní garanti: 

doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc. 
prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc. 
prof. Dr. Ing. Milada Šťastná 
Ing. Jaroslav Jakoubek

Program (témata panelových vystoupení):

 • Principy a efekty uplatňování regulace drenážního systému (Z. Kulhavý) 
 • Je pro půdu a vodu dobrým řešením ponechat drenážní systém svému osudu? (S. Matula) 
 • Využití dálkového průzkumu Země pro monitoring (nejen) drenážních systémů (V. David) 
 • Využití nových technologií pro identifikaci drenážních systémů a aktualizaci informačních zdrojů (L. Tlapáková) 
 • Možnosti snižování znečištění drenážních vod uměle vybudovanými mokřady (P. Fučík) 
 • Přehled realizací staveb regulační drenáže na území ČR (I. Pelíšek) 
 • Hospodaření s vodou na Jižní Moravě (J. Podhrázská) 
 • Pohled projektanta na stávající stavby drenážního odvodnění (J. Jakoubek) 
 • Hydropedologický průzkum pro účely hydromelioračních opatření v krajině (M. Miháliková) 
 • Dynamika hladiny podzemní vody ovlivněná drény v regulovaném procesu závlah (J. Štibinger) 
 • Představení pilotních staveb a východisek řešeného projektu (P. Oppeltová) 
 • Diskuse účastníků workshopu k jednotlivým předneseným tématům

Prezentace z workshopu jsou dostupné na adrese http://www.hydromeliorace.cz/workshop2019/

Organizační pokyny: 

Je možné pro Vaši účast vybrat místo konání: 

Podle Vámi vybraného místa se prosím nejpozději 29. listopadu registrujte na jedné z adres: 

 • Vámi vybrané místo konání Praha: florianovaatafczucz  
 • Vámi vybrané místo konání Brno: tichaatmendelucz 

Do e-mailu prosím uveďte jméno a organizaci, kterou zastupujete/Vás vysílá. 

Předpokládané ukončení workshopu v 16 hod. Bude zajištěno drobné občerstvení. Přestávka na oběd, v Praze na ČZU 
je si možno zakoupit oběd v Menze – Eurest nebo využít dalších restauračních zařízení v kampusu ČZU Praha. 
Připravte si prosím otázky na přednášející (bude je možné položit ústně nebo písemně). 

Dedikace: Workshop se koná v rámci 1. roku řešení projektu NAZV evid.č. QK1910086 s názvem "Snižování zátěže 
povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících 
stavbách zemědělského odvodnění". 

Pozvánka: Možnosti adaptace na sucho - seminář k aplikaci Kalkulačka vláhové potřeby

Logo Kalkulačky vláhové potřebyDovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář k WEB-GISové aplikaci Kalkulačka vláhové potřeby, který se bude konat ve čtvrtek 31. října 2019 od 10:00 hodin, sál č. 400 v budově Ministerstva zemědělství v Praze.
Účast na semináři a občerstvení je zdarma. Zájemce o seminář žádáme o registraci ZDE:
 
 

Program semináře:

Úvodní slovo – Ing. Petr Jílek, doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D.  - cca po 5 min 

Úvod ke kalkulačce vláhové potřeby (KVP) – Ing. Petr Fučík, Ph.D. - cca 10 min 

Popis a vysvětlení teoretických východisek KVP – Ing. Renata Duffková, Ph.D. - cca 20 min 
- Plodinový koeficient, referenční evapotranspirace, plodinová evapotranspirace 
- Použití a doplnění rovnice VB z Normy (ČSN 75 0434); stručné vysvětlení parametrů a koeficientů 
- Odvození kategorií vodního stresu pro vybrané plodiny

Management půdy pro optimalizaci půdní vláhy – Ing. Pavel Růžek, CSc. - cca 20 min 

Ukázka použití KVP – Ing. Jiří Holub, Ph.D. - cca 20 min 
- Stručně k programování a web-gisovému zpracování KVP 
- Použité vstupy, data a jejich rozlišení 
- Příklad pro výpočet VB pro několik PB s různými plodinami – příklad pro Hustopečsko 

Možnosti budoucího rozvoje KVP – Ing. Petr Fučík, Ph.D - cca 10 min 
- Podpora výběru lokalit pro diferencovaný management ZPF v různých měřítcích 
- Zohlednění umístění a stavu hydromelioračních zařízení ve vazbě na jejich stav, typ, atd. 
- Podklad některé návrhy v rámci KPÚ (vodohospodářská opatření) 
- Možnosti využití satelitních dat, meteodat – real-time odvozování Kc, atd. 
- Bilancování 

Diskuse

Celkem cca 120 minut

Pozvánka na workshop Metody monitoringu eroze zemědělské půdy v ČR

Pozvánka na workshopSrdečně Vás zveme k účasti na workshopu
Metody monitoringu eroze zemědělské půdy v ČR

pořádaném v rámci projektu NAZV QK1720289 s názvem: „Vývoj automatizovaného nástroje pro optimalizaci monitoringu eroze zemědělské půdy pomocí distančních metod“, který se uskuteční
5. 9. 2019 od 10 hod. na Ministerstvu zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, místnost č. 400

 

Témata workshopu:
- Současný Monitoring eroze zemědělské půdy v ČR
- Možnosti identifikaci lokalit s nastalou erozní událostí
- Problematika popisu vodní eroze
- Možnosti využití Dálkového průzkumu země v oblasti erozních událostí
- Mobilní aplikace pro crowdsourcing a metodika sběru dat o erozních událostech
- Měření a vyhodnocování erodovaného a transportovaného materiálu
- Problematika identifikace srážek erozních událostí
- Aktuální metody zpracování půdy

 

Přednášející:

Ing. Jiří Kapička, Mgr. Daniel Žížala, Ph.D., Ing. Ivan Novotný, Ing. Martin Mistr, Ph.D., Ing. Jiří Holub, Ph.D. [VÚMOP], Ing. František Pavlík, Ph.D. [SPÚ], Doc. Ing. Josef Krása, PhD. [ČVUT], RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. [ČHMÚ]   

Účast na workshopu je zdarma. Nutná je však registrace pomocí webového formuláře.

Kontakt pro případné dotazy: kapickajiriatvumopcz 

 

 

 

Stránky