Aktuality

K hodnotám BPEJ se dostanete i z katastru nemovitostí

BPEJ pozemků je nyní při ruce: Při Nahlížení do katastru nemovitostí jste u zemědělských pozemků mohli donedávna vidět výměry kódu BPEJ, který jste si museli pracně vyhledávat, pokud vás zajímalo, co daný kód vlastně znamená. Spoluprací VÚMOP, v.v.i. a ČÚZK se nyní jedním kliknutím v Nahlížení na adrese https://nahlizenidokn.cuzk.cz dostanete na detailní a přesné informace v eKatalogu BPEJ na stránce https://bpej.vumop.cz.


Bonita půdy ve formě BPEJ poskytuje aktualizované informace o vlastnostech zemědělské půdy v celé ČR. Internetová aplikace eKatalog BPEJ poskytuje uživatelům možnost rozklíčování tohoto kódu s vysvětlením jeho jednotlivých částí. Je spravována, stejně jako samotná databáze BPEJ, Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (VÚMOP) a tak informace v ní obsažené jsou správné a v souladu s jak aktuálními poznatky a metodikou, tak i legislativou.

Kód BPEJ poskytuje informace o klimatických regionech (první číslice), hlavních půdních jednotkách (druhá a třetí), sklonitosti a expozici (čtvrtá) a hloubce půdního profilu a obsahu skleletu (pátá). Z těchto hodnot lze odvodit mnoho dalších charakteristik, které se pak objevují v českých právních předpisech. Mezi ně například patří oceňování zemědělské půdy pro fiskální účely dle vyhlášky 441/2013 Sb., či třídy ochrany ve vyhlášce o stanovení tříd ochrany 48/2011 Sb.

Důležitou hodnotou ve světle novely zákona O ochraně zemědělského půdního fondu 334/1992 Sb. jsou právě třídy ochrany, které vycházejí z hodnot BPEJ. Novela totiž v § 4 uvádí, že “ Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.“ Je tak tedy podstatné, aby majitelé půdy měli jistotu, zdali jejich půda do těchto tříd spadá či ne.

Přestože hodnoty BPEJ či výše zmíněné údaje o třídách ochrany lze vyhledat i jiným způsobem, je nyní pro uživatele mnohem jednodušší najít tyto informace i o svém pozemku. Jednak lze hodnotu BPEJ zadat přímo do eKatalogu BPEJ na jeho stránce, zároveň je ale možno se k nim dostat přímo z Informací o pozemku při Nahlížení do katastru nemovitostí na stránkách ČÚZK . Pokud má Váš pozemek uvedenou BPEJ, kliknutí na jeho hodnotu se zobrazí veškeré informace bez potřeby kód BPEJ luštit či ho někam zadávat.

Rok 2015 je rokem půd

2015 Mezinárodní rok půdCílem Mezinárodního roku půdy a Mezinárodního dne půdy je zvýšit povědomí veřejnosti a odpovědných orgánů o důležitosti ochrany půdy, jejího udržitelného obhospodařování, jako základu potravinového systému, její důležitosti pro produkci paliv a ochranu základních funkcí ekosystému, na kterém závisí biodiverzita. V současné době probíhá globální degradace půd, která ohrožuje jejich udržitelné obhospodařování.

Informační listy č. 39

Úvodní obrázek V posledním čísle Informačních listů najdete ohlédnutí za důležitými akcemi roku 2013 a 2014. Jsou to například Pedologické dny, které proběhly v prostředí Českomoravské vysočiny, konference SUITMA 7, konaná v polské Toruni s navazující odbornou exkurzí na území ČR a zejména pak 20. světový kongres pedologických věd, jehož čtyřletá perioda připadla právě na rok 2014. Prostor je věnován i oslavám 60. výročí od založení našeho výzkumného ústavu. Informační listy vychází pro vnitřní potřebu členů Odboru vodního hospodářství a Odboru pedologie ČAZV, Českého výboru mezinárodní komise pro závlahy a odvodnění a České pedologické společnosti.

VÚMOP v.v.i. pomáhá řešit erozi půdy v Etiopii

VÚMOP v.v.i. v EtiopiiV roce 2014 se naše pracovnice zapojily do řešení projektu Zajištění udržitelných zdrojů obživy v Kedida Gamela v Etiopii, který je realizován Charitou ČR ve spolupráci s Charitami z Velké Británie (CAFOD), Skotska (SCIAF), Irska (Trocaire) a Etiopskou katolickou církví.

Projekt probíhá v Regionu jižních národů, národností a lidu (SNNPR), jihozápadně od hlavního města Addis Ababy, konkrétně v kebelích (obcích) Taza Agara, Taza Garba a Keretchicho. Tato oblast patří v Etiopii mezi nejchudší. Vyznačuje se suchým podnebím, extenzivním zemědělstvím a rychle se rozšiřující erozí, při které dochází k značnému odnosu půdy, vzniku hlubokých strží a tím ke zmenšení plochy vhodné k zemědělství, na kterém jsou místní lidé závislí.

Výzkumná činnost ústavu zde byla zaměřena na objasnění příčin degradace půdy způsobenou převážně vodní erozí. Vybrané postižené lokality byly podrobeny důkladnému terénnímu výzkumu, při kterém byl zmapován současný stav lokalit, došlo k vyměření profilů svahů a strží, v rámci pedologického průzkumu byly odebrány porušené i neporušené vzorky půdy pro laboratorní analýzy, z půdních sond byly popsány vlastnosti půdy a následně proběhlo určení půdních typů.

Cílem studie je nastavit udržitelný způsob využívání půdy tak, aby se zabránilo jejímu dalšímu odnosu. Výsledkem budou doporučení rehabilitačních opatření na ochranu půdy a revitalizaci poškozených lokalit technického charakteru (gabiony, hrázky, terasy a další) a organizační opatření (volba vhodné vegetace – plodin, stromů, řešení systému přístupových cest, atd.). Součástí projektu je i návrh závlahových systémů.

Projekt směřuje ke kontinuální spolupráci s místními komunitami vedoucí k jejich postupné nezávislosti a samostatnosti v oblasti zabezpečení své vlastní potravinové soběstačnosti.

Meziroční porovnání průměrných základních cen půdy v ČR

VÚMOP, v.v.i. zajišťuje na základě sazeb základních cen BPEJ v oceňovacích předpisech Ministerstva financí a podkladů zpracovaných v numerické databázi BPEJ VÚMOP, v.v.i. zpracování podkladů pro stanovení průměrných cen zemědělské půdy v katastrálním území.

Stanovené průměrné ceny odráží výsledek aktualizace bonitačního mapování zemědělských pozemků a výsledky aktualizace vstupů evidovaných katastrálních území České republiky v souvislosti se změnami výměry zemědělské půdy.

Meziroční porovnání průměrných základních cen pro aktualizovaná katastrální území je vhodným měřítkem, jak posoudit míru změny kvality půdy v daném katastrálním území.

Text zprávy v PDF

Stránky