Informace o provozu podatelny

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i. zřizuje v souladu s vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů pro potřeby doručování podání centrální podatelnu a elektronickou podatelnu.

Pro komunikaci preferujeme datové schránky (adresa níže)

Centrální podatelna

Doručovací a korespondenční adresa podatelny

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250
156 00 Praha 5  Zbraslav
Telefon: 257 027 205

Úřední hodiny podatelny

Po9:00 – 12:0012:30 – 15:00 h
Út9:00 – 12:0012:30 – 13:00 h
St9:00 – 12:0012:30 – 15:00 h
Čt9:00 – 12:0012:30 – 13:00 h
9:00 – 12:0012:30 – 13:00 h

Na výše uvedeném pracovišti jsou přijímána podání doručená v listinné podobě (analogová podoba) prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem a osobně. 

Technické parametry technických nosičů dat

Přípustným přenosným technickým nosičem dat je CD, DVD nebo USB flash disk, který se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání na příslušné podatelně.

Důsledky vad doručených dokumentů

V případě, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný (z hlediska úplnosti podání podatelna posuzuje pouze celistvost a nepoškozenost doručované zásilky nikoli úplnost z hlediska obsahu a obsahových náležitostí podání) nebo nečitelný a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro odstranění vad. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, poškozený dokument se dále nezpracovává.

 

Elektronická podatelna

ID datové schránky Ústavu:                          77jfd47

Elektronická adresa podatelny:         podatelnaatvumopcz

   Jednou zprávou lze učinit pouze jedno podání. A pokud je součástí jednoho podání více elektronických souborů, musí být zřejmé, který soubor je vlastním podáním a které soubory jsou jeho elektronickými přílohami.

Podmínky doručování na elektronickou podatelnu ústavu

V rámci jedné datové zprávy je možné zaslat obsah o velikosti 20 MB v následujících datových formátech:

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:

 • PDF, verze 1.7 a vyšší,
 • PDF/A, ISO 19005,
 • TXT,
 • RTF,
 • DOC, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší,
 • DOCX, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší,
 • ODT, ODS, verze 1.2 a vyšší
 • XLS/XLSX.

Statické obrazové dokumenty:

 • PNG, ISO/IEC 15948,
 • TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný nebo komprimace LZW
 • JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918.

Dynamické obrazové dokumenty:

 • MPEG-4, ISO/IEC 14496-14:2003
 • MPEG-2, ISO/IEC 13818,
 • MPEG-1, ISO/IEC 11172,
 • GIF.

Zvukové dokumenty:

 • MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2),
 • MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3),
 • WAV, PCM.

Databáze:

 • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).

Prostorová data:

 • SHP,
 • JSON,
 • DGN.

Způsob potvrzení elektronického podání zaslaného na elektronickou adresu podatelny

Příjem podání je potvrzen odesílateli e-mailovou zprávou, která je odesilateli zaslána nejpozději první pracovní den následující po přijetí. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol podání.

Postup v případě zjištění závad u přijatého podání

Pokud dokument v digitální podobě vč. datové zprávy, v níž je obsažen, nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód nebo není v datovém formátu, ve kterém ústav přijímá dokumenty v digitální podobě, bude o této skutečnosti odesílatel, pokud je znám, vyrozuměn. Není-li ústav schopen určit odesílatele nebo nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu odstranit, dokument se dále nezpracovává.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelnaatvumopcz. Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny jsou vyřizovány mimo pořadí formou a způsobem, který je odpovídající k povaze věci (dotazy).