Projekty TA ČR

Výsledky podporovaných projektů  budou k dispozici zdarma v knihovním katalogu ústavu na adrese http://knihovna.vumop.cz/. První výsledky u projektů  s počátkem řešení v roce 2017 očekáváme začátkem r. 2018.

Kód projektuNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníOdpovědný řešitel
TD03000087Interaktivní hodnocení sekvestrace uhlíku v agrární krajině20162017Ing. David Řeháček
TD03000135Mapování podmínek pro efektivní, bezpečné a environmentálně příznivé využití čistírenských kalů20162017Ing. Jarmila Čechmánková, Ph.D.
TD03000330Kritéria udržitelnosti hydromelioračních opatření v ČR20162017doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc.
TH01030216Využití digitálních technologií zpracování archivních leteckých měřických snímků pro skutečné zaměření staveb odvodnění v systému S-JTSK20152018RNDr. Lenka Tlapáková, Ph.D.
TA04020042Nové technologie batymetrie vodních toků a nádrží pro stanovení jejich zásobních kapacit a sledování množství a dynamiky sedimentů20142017RNDr. Pavel Novák
TA04020043Technologie sanace zdrojů hromadného zásobování pitnou vodou ovlivněných pesticidními látkami - optimalizace hospodaření s nimi, nové metody jejich detekce, hodnocení a eliminace.20142017RNDr. Pavel Novák
TA04021527Studium příčin a dynamiky zátěže vod drobných vodních toků přípravky na ochranu rostlin20142017Ing. Petr Fučík, Ph.D.
TA03020202Optimalizace použití digestátu na zemědělskou půdu ve vztahu k efektivnímu využití živin a ochraně půdy a vody20132016 Ing. Renata Duffková, Ph.D.
TB010MMR027Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcí20132015-
A02020139Využití hydrologického měření při schematizaci koryt vodních toků pro potřeby hydrodynamických modelů na podkladě dat leteckého laserového skenování20122015-
TA02020337Omezení plošných zdrojů znečištění povrchových a podzemních vod fosforem pomocí agrotechnických opatření20122015-
TA02020384Autoregulace hypodermického odtoku v malých povodích20122015-
TA02021392Nové postupy v pěstebních technologiích okopanin šetrné k životnímu prostředí20122015-