Projekty NAZV

Výsledky projektů podporovaných Národní agenturou pro zemědělský výzkum budou k dispozici zdarma v knihovním katalogu Ústavu. První výsledky u projektů s počátkem řešení v tomto roce očekáváme začátkem roku následujícího.

V období 2017–2025 jsou Ministerstvem zemědělství podporovány projekty VaV probíhající v Programu ZEMĚ.

logo Ministerstva zemědělstvílogo programu Země

 

Kód projektuNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníOdpovědný řešitel za VÚMOP
QK23020080Systém dlouhodobého ukládání uhlíku a snižování emisí oxidu dusného a metanu v zemědělství, vyhodnocení jejich efektivity a certifikace přínosů20232025doc. Ing. Jan Vopravil, Ph.D.
QK23020013Nastavení opatření DZES 5 k ochraně zemědělské půdy před větrnou erozí a vysušováním krajiny20232025doc. Ing. Jan Vopravil, Ph.D.
QK22010261
2022
2024
Ing. Martin Mistr, Ph.D.
QK22010354
2022
2024
Ing. Vladimír Papaj, Ph.D.
QK22020130
2022
2024
Ing. Jan Vopravil, Ph.D.
QK22020053
2022
2024
Ing David Kincl
QK21010130
2021
2025
Ing. Ondřej Holubík
QK21010161Význam lignocelulózového komplexu z biomasy meziplodin pro zlepšení půdního prostření20212025Ing. Jan Vopravil, Ph.D.
QK21010341Optimalizace souboru opatření pro zemědělská povodí v rámci procesu pozemkových úprav20212025Mgr. Antonín Zajíček, Ph.D.
QK21010191Stanovení ztráty půdy větrnou erozí pro podporu návrhů optimálních opatření k ochraně půdy před větrnou erozí20212024Ing. Josef Kučera
QK21010247Optimalizace hospodaření na nevyrovnaných pozemcích využitím efektivního mapování půdních podmínek a zohlednění změn vláhových poměrů s cílem stabilizace dosahovaných výnosových úrovní20212024Mgr Daniel Žížala, Ph.D.
QK21010310Vyhodnocení možností využití plánovaných liniových staveb k realizaci převodů vody mezi povodími a mezi vodárenskými systémy20212024Ing. Petr Fučík, Ph.D.
QK21010328Potenciál rozvoje malých vodních ploch v krajině jako adaptačních opatření k eliminaci hydrometeorologických extrémů20212024doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
QK21020022Komplexní posouzení aplikace upravených čistírenských kalů v zemědělství s ohledem na mikropolutanty20212023doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D.
QK21020069Korekce hodnot erodovatelnosti půdy dle morfologie terénu v rámci erozně uzavřených celků pro potřeby zpřesnění identifikace erozně ohrožených ploch20212023Ing. Jan Vopravil, Ph.D.
QK21020155Nástroj pro hospodaření se živinami a organickými látkami20212023Ing. Jan Vopravil, Ph.D.
QK21020243Racionální rozloha osevů na půdních blocích v rámci nastavení podmínek DZES pro podporu udržitelného hospodaření v České republice.20212023Ing. Jan Vopravil, Ph.D.
QK1910086Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách zemědělského odvodnění20192023Kulhavý Zbynek doc.Ing., CSc.
QK1910170Zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti českého chmelařství na základě implementace principů precizního zemědělství a technologií smart farming20192023Ing. Jan Vopravil, Ph.D.
QK1910232Optimalizace dotačního titulu na zalesňování zemědělské půdy20192023Ing. Jan Vopravil, Ph.D.
QK1910282Možnosti zmírnění dopadů extrémních srážko-odtokových jevů v malých povodích s ohledem na požadavky trvale udržitelného zemědělského hospodaření a produkce ryb20192023Ing. Jana Konečná, PhD.
QK1910299Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji s důrazem na mimoprodukční a produkční schopnosti půdy20192023Ing. Jan Vopravil, Ph.D.
QK1910334Inovace šetrných systémů pěstování kukuřice s využitím podsevových plodin k omezení degradace půdy a zlepšení hospodaření s vodou v podmínkách měnícího se klimatu20192023Ing. David Kincl
QK1910382Inovace v pěstebních technologiích u okopanin a zeleniny pro lepší využití vody ze srážek i závlah, vyšší stabilitu výnosů a kvality produkce20192023Ing. Jan Vopravil, Ph.D.
QK1910392Ekologicky šetrné materiály pro intenzifikaci rostlinné výroby s půdoochrannými vlastnostmi na bázi obnovitelných zdrojů20192023Ing. Jarmila Čechmánková, Ph.D.
QK1920163Vývoj a verifikace prostorových modelů vlastností lesních půd v České republice20192021Ing. Jarmila Čechmánková, Ph.D.
QK1910224Možnosti řešení protierozní ochrany v zemědělských podnicích při vyloučení používání glyfosátu20192021Ing. Martin Mistr, Ph.D.
QK1910280Inovace bonitačního systému zemědělských půd (BPEJ) pro potřeby státní správy.20192021Ing. Jan Vopravil, Ph.D.
QK1810186Zlepšení stability půdní struktury a zvýšení infiltrace pomocí agrotechnických postupů20182022Ing. David Řeháček
QK1810341Vytvoření národní databáze parametrů matematického simulačního modelu Erosion 3D a jeho standardizace pro rutinní využití v podmínkách ČR20182021Mgr. Hana Beitlerová
QK1810463Vývoj nové formy probiotické superabsorpční podestýlky s následným využitím pro zadržení dešťové vody v půdě20182021Ing. Jan Vopravil, Ph.D.
QK1820389Vytvoření podrobných aktuálních map půdních vlastností ČR na základě využití dat Komplexního průzkumu půd a metod digitálního mapování půd20182020Mgr. Daniel Žížala
QK1710197Optimalizace metod hodnocení ohroženosti území větrnou erozí a návrhů ochranných opatření v zemědělsky intenzivně využívané krajině20172021doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
QK1710242Mobilní technická protierozní opatření pro pěstování kukuřice20172021Ing. David Kincl
QK1710307Ekonomická podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití obnovitelných zdrojů energie, především pak biomasy, při respektování potravinové soběstačnosti a ochrany půdy.20172020Ing. Vladimír Papaj, Ph.D. 
QK1720285Metody korekce vláhových potřeb plodin zohledňující scénáře změn klimatu území ČR pro optimalizaci managementu závlah.20172019Ing. Petr Fučík, Ph.D.
QK1720289Vývoj automatizovaného nástroje pro optimalizaci monitoringu eroze zemědělské půdy pomocí distančních metod20172019Mgr. Daniel Žížala
QK1720303Retenční schopnost půdy a krajiny a možnosti jejího zvyšování v podmínkách klimatické změny20172019doc.Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
QJ1610289Optimalizace využití produkčního potenciálu půdy lokálně cílenou agrotechnikou20162018Ing. Jiří Kapička
QJ1610418Komplexní půdoochranné technologie pro pěstovní chmelu otáčivého20162018Ing. David Kincl
QJ1620040Optimalizace ochrany vody a půdy v povodí vodních zdrojů s ohledem na udržitelné systémy zemědělského hospodaření20162018Ing. Jana Konečná, Ph.D.
QJ1630559Komplexní podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití biomasy při respektování potravinové soběstačnosti, ochrany půdy a řešení konfliktů v rámci suchých period.20162018Ing. Ivan Novotný
QJ1510179Komplexní půdoochranné technologie zakládání Zea mays L. v rámci reintenzifikace rostlinné výroby.20152018Ing. Eva Procházková
QJ1520026Optimalizace využívání zemědělské půdy z pohledu podpory infiltrace a retence vody s dopady na predikci sucha a povodní v podmínkách České republiky.20152018Ing. Jan Vopravil, Ph.D.
QJ1520028Kvantifikace a modelování posunu půdních částic zpracováním půdy a výmolnou erozí v rámci hodnocení celkové ztráty půdy na intenzivně zemědělsky využívaných pozemcích.20152018Ing. Dominika Kobzová
QJ1530181Stanovení aktuálních hodnot ochranného účinku vegetace za účelem kvantifikace a zefektivnění protierozní ochrany zemědělské půdy v České republice20152018Ing. Martin Mistr, Ph.D.
QJ1320122Optimalizace managementu zalesňování zemědělské půdy ve vztahu ke zvýšení retenčního potenciálu krajiny.20132017Ing. Jan Vopravil, Ph.D.
QJ1330118Monitoring erozního poškození půd a projevů eroze pomocí metod DPZ20132016Mgr. Daniel Žížala
QJ1330121Optimální prostorová struktura větrolamů a jejich vliv na aktuální ztrátu půdy větrnou erozí.20132017Ing. Martin Tippl
QJ1220050Posílení infiltračních procesů regulací odtoku vod z malých povodí20122015doc.Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc.
QJ1220052Využití dálkového průzkumu Země pro identifikaci a vymezení funkcí drenážních systémů20122016RNDr. Lenka Tlapáková, Ph.D.
QJ1220054Vliv změny klimatických faktorů na rozvoj procesů větrné eroze, koncepční řešení opatřeními pozemkových úprav20122016Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
QJ1230056Vliv očekávaných klimatických změn na půdy České republiky a hodnocení jejich produkční funkce.20122016Ing. Jan Vopravil, Ph.D.
QJ1230066Degradace půdy a její vliv na komplex půdních vlastností včetně návrhu nápravných opatření k obnově agroekologických funkcí půdy.20122016Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
QI111C034Vliv pastvy hospodářských zvířat na půdní vlastnosti, množství a jakost vody a druhovou biodiverzitu v krajině.20112014-
QI112A174Lesnické a zemědělské aspekty řízení vodní komponenty v krajině20112014-
QI112A201Metody hodnocení zátěže lesních půd rizikovými látkami a identifikace ekologických rizik kontaminace lesních půd20112014-
QH92023Vývoj a rozsah degradačních procesů půd České republiky.20092011-
QH92030Hodnocení půd z hlediska jejich produkčních a mimoprodukčních funkcí s dopady na plošnou a kvalitativní ochranu půd České republiky.20092011-
QH92034Identifikace infiltračních oblastí vybraných povodí pomocí vodního vegetačního stresu20092011-
QI91C008Optimalizace postupu navrhování technických protierozních opatření20092013-
QI91C200Hodnocení účinnosti realizace komplexních pozemkových úprav20092013-
QI92A012Hodnocení realizací protierozních a vodohospodářských zařízení v KPÚ z pohledu ochrany a tvorby zemědělské krajiny20092013-
QH81326Nové pěstební technologie u brambor se zaměřením na vyšší efektivnost hnojení a ochranu vod20082012-
QH82083Možnosti a limity využití říčních a rybničních sedimentů v zemědělství.20082011-
QH82089Hodnocení mimoprodukčních funkcí půd České republiky ve vztahu k funkci produkční a s jejich vlivem na ochranu půdy, vody a krajiny20082012-
QH82090Změny půdních vlastností po zatravnění, zalesnění nebo dlouhodobém nevyužívání orné půdy, s dopady na ochranu půdy, vody a krajiny České republiky20082012-
QH82095Vliv rozmístění druhů pozemků v povodí na odtok a odnos vybraných látek20082012-
QH82096Vytvoření konceptuálního modelu tvorby syntetických map zranitelnosti podzemních vod a srovnání s modelem DRASTIC.20082012-
QH82098Analýza změn využití krajiny ve zdrojových oblastech plošného zemědělského znečištění pomocí metod DPZ.20082011-
QH82099Kriteria rozvoje větrné eroze na těžkých půdách a možnosti jejího omezení biotechnickými opatřeními20082012-
QH82191Optimalizace dávkování a zapravení organické hmoty do půdy s cílem omezit povrchový odtok vody při intenzivních dešťových srážkách20082012-
QH72203Návrh podpory vhodných zemědělských technologií a stanovení identifikátorů pro posouzení ekologických a retenčních funkcí půd a krajiny.20072010-
QH72085Diferenciace protierozních opatření podle erodovatelnosti půd a erozivity dešťů.20072011-
QH72257Hodnocení zemědělského půdního fondu se zohledněním ochrany životního prostředí20072011-
QG60093Hospodaření na půdě v horských a podhorských oblastech se zřetelem na trvalé travní porosty20062009-
1G58095Předpovědní půdně-agrohydrologické modely retence vody v půdě v ČR a jejich integrace do databází zemí EU20052009-
1G57040Metodika návrhu a výstavby optimální varianty protipovodňových a protierozních opatření (PPPO) pro zmírnění extrémních hydrologických jevů - povodní a sucha v krajině20052008-
1G57042Péče o půdu v podmínkách se zvýšenými nároky na ochranu životního prostředí20052008-
QG50060Dekontaminace půd zatížených rizikovými prvky - stanovení fytoextrakční účinnosti rostlin pěstovaných v rotačním osevním postupu20052009-
1G46040Monitoring a vyhodnocení extrémních odtokových poměrů v povodích drobných vodních toků z hlediska prevence a zmírňování povodňových škod20042008-
1R44027Možnosti optimalizace funkcí větrolamů v krajině, jejich využití v komplexních pozemkových úpravách20042007-
1R44058Obnova mimoprodukčních funkcí zemědělské krajiny v procesu komplexních pozemkových úprav20042008-
QF4061Krajinný plán mikroregionu v návaznosti na řešení krajinných opatření významného vodního toku20042007-
QF4062Ověření vlivu a rozsahu zatravnění a zornění vybraných lokalit na dusičnanové zatížení povrchových a podzemních vod jako podklad pro opatření v Akčních programech20042007-
QF4063Vypracování podkladů pro rozhodovací procesy při řešení situací ohrožení rostlinné produkce, pěstované na půdách se zvýšenými obsahy rizikových látek.20042007-
QF4124Ochrana vod v odvodněných pramenných oblastech20042007-
QF3044Ověření využitelnosti membráno-fotokatalytické destrukce toxických polutantů v kombinaci s bioremediačními technologiemi v zemědělství.20032007-
QF3094Změny vlastností odvodněných a dlouhodobě zavlažovaných půd s dopady na ochranu půdy a vody.20032007-
QF3095Racionalizace využívání, údržby a oprav odvodňovacích staveb20032006-
QF3098Zvyšování protierozní účinnosti pěstovaných plodin20032007-
QF3100Posouzení nárůstu klimatického sucha v zemědělství a zmírňování jeho důsledků závlahami20032007-
QF3301Diagnostika, monitoring a revitalizace odvodňovacích systémů na zemědělských půdách z hlediska ochrany jakosti vod20032006-
QC1292Optimalizace systému komplexních opatření pro minimalizaci nepříznivých účinků povrchového odtoku v povodí a jeho aplikace v procesu pozemkových úprav20012003-
QC1293Vymezení zemědělsky méně příznivých a ohrožených oblastí ČR s návrhy na využití půdy těchto oblastí včetně ekonomických dopadů.20012004-
QC1294Návrh a využití územního informačního systému hydromelioračních staveb20012003-
QD1297Perzistentní organické polutanty v odpadních látkách a zemědělských půdách20012005-
QD1300Kvalita půdy a její kritéria, vyhodnocení jejího současného stavu a trendů vývoje s ohledem na degradační procesy a s návrhy na její využívání a zlepšování.20012005-
QD1368Verifikace metod odvození hydrologických podkladů pro posuzování bezpečnosti vodních děl za povodní20012004-
QC0067Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech (uplatnění směrnice Rady 91/676)20002004Ing. Tomáš Kvítek, CSc.
QC0235Protierozní a protipovodňová opatření v malých zemědělských a lesních povodích20002003-
QC0241Optimální nakládání se státní půdou při zohlednění společenských a státem sledovaných zájmů včetně návrhu kriterií rozhodovacího procesu.20002002-
QC0242Uplatnění systému alternativního managementu ochrany půdy a vody v krajině20002005-
EP9153Hodnocení retenční vodní kapacity půd a krajiny při povodních a možnosti jejího zvyšování19992002-
EP9154Využití retenčního potenciálu krajiny při snižování povodňových průtoků a návrh opatření na jejich neškodné odvádění.19992002-
EP9155Zásady tvorby a využití zón diferencované ochrany vod v povodích vodárenských nádrží19992002-
EP9156Heterogenita půdního pokryvu, transportní a transformační procesy v půdách19992002-
EP7057Způsoby omezení degradace půd erozí a systémy protierozní ochrany19972000-
EP7059Aktuální problémy jakosti závlahové vody19971999-
EP7062Hodnocení vlivu zemědělského hospodaření na odtokové poměry malých povodí aplikací metod matematického modelování19971999-
EP7063Metodika hodnocení, kategorizace a oceňování rašeliništních půd19971998-
EP0960006150Regulace odtoku povrchové a půdní vody v povodí s ohledem na ochranu vod.19962000-
EP0960006151Závlahy v procesu stabilizace intenzivního zemědělství19962000-
EP0960006153Zatížení půd rizikovými látkami ve vztahu k zajištění polyfunkčnosti půdy.19962000-
EP0960006270Hodnocení, kategorizace a oceňování půd pro využití produkčního potenciálu půd, ochranu půd a ochranu hydrosféry.19962000-
EP0960976276Vymezení extenzivních a marginálních oblastí19961997-
EP0960986278Aktivizace samočistící schopnosti koryt drobných vodních toků a malých vodních nádrží.19961998-
EP0960996156Komplexní pozemkové úpravy - podklady pro legislativu, metody a postupy19961999-
RE5501Restrukturalizace zemědělské výroby zatravněním - systém a ekonomika ve vztahu k ochraně půdy a vody19951997-
RE5502Inventarizace rašeliništního fondu ČR jako základního vstupu pro jeho racionální využívání a vytvoření databanky19951996-
RE5507Harmonizace regionálního rozvoje na základě vyhodnocení přírodních a socioekonomických podmínek a vztahů - modelový příklad povodí Kocáby19951997-
RE0930940005Ochrana a využití půdního fondu v extenzivních podmínkách, v pohraničí a v pásmech hygienické ochrany vod.19931994-
RE0930950001Komplexní pozemkové úpravy - metody a podklady pro legislativu19931995-
RE0930950002Hodnota půdy19931995-
RE0930950003Transformace závlahových soustav a jejich exploatace.19931995-
RE0930950004Revitalizace zemědělskolesního povodí19931995-
RE0930950006Ochrana úrodnosti půd protierozními opatřeními19931995-
RE0930950007Kontaminace půd - zdroje, důsledky, limity, sanace19931995-