Aktuality

Protierozní kalkulačka má nové funkce

Dne 27. 9. 2017 proběhla velká aktualizace Protierozní kalkulačky, novinky jsou následující:

 • Screenshot Protierozní kalkulačkaúprava plodin a jejich skupin, nové agrotechniky, doplnění hodnot C faktoru a úpravy P faktoru,
 • doplněna možnost importu uživatelských dat, shp a XML a exportu uživatelských dat do shp, (například zemědělské parcely uživatele)
 • zavedena nová komplexní aktualizační rutina dat databáze LPIS z veřejných datových zdrojů,
 • doplněna možnost nahrání konkrétní verze DPB z LPIS uživatelem (historie DPB),
 • doplněn nástroj na kreslení vlastní erozní parcely, nástroje na editaci DPB či erozní parcely a jejich export například do LPIS jako vnitřní erozní pozemky,
 • lepší správa skupin DPB,
 • doplněny nové vrstvy CpPp pro roky 2022, 2026 a 2030 a nová vrstva výškopisu (5 m),
 • umožněna geolokalizace uživatele (funkce přiblíží na místo, kde se uživatel nachází, umožňuje-li to jeho vyhledávač),
 • doplněny popisky v mapě po najetí na DPB,
 • v souvislosti s přípravou Redesignu erozní ohroženosti půdy v LPIS (č. j.: 43526/2016-MZE) byl do Protierozní kalkulačky doplněn nový výpočetní algoritmus, který v rámci posuzovaného DPB nebo v rámci erozní parcely zohledňuje souvislé plochy nad 2 ha s vyšší erozní ohrožeností (v nejbližší době bude do Protierozní kalkulačky doplněn také indikátor zobrazující aktivaci tohoto algoritmu),
 • v modulu Organická hmota byl doplněn číselník hnojiv (zdroj VÚRV),
 • a další úpravy a opravy hlášených chyb.

Budeme Vám vděčni za zpětnou vazbu a další náměty na novou funkcionalitu. Kontaktní email: geoportal[at]vumop.cz

 

Pozvánky na podzimní semináře

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na semináře

Problematika pesticidů, digestátu a jejich aplikace

který se koná ve čtvrtek 19.10.2017 od 9:00 hodin v sále obecního úřadu Dehtáře

Program:

 • Akční program Nitrátové směrnice – aktuality
 • Problematika aplikace přípravků na ochranu rostlin ve vztahu k jakosti vod a jejich rizika
 • Optimální nakládání s digestátem ve vztahu k využití živin pro tvorbu výnosu a omezení ztrát dusíku do okolního prostředí
 • Ochranná pásma vodních zdrojů a pesticidy
 • Malé vodní nádrže - problematika kvality sedimentů a jakosti vod

Workshop je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství

Více informací v pozvánce ve formátu pdf

a

Stavby odvodnění a závlah a jejich budoucnost

který se koná ve čtvrtek 16.11.2017 od 9:00 hodin na Krajském úřadu v Hradci Králové

Program:

 • Koncepce zvládání sucha v návaznosti na plnění usnesení vlády č. 620/2015.
 • Aktuální informace o stavu systematického zemědělského odvodnění – budování Informačního systému hydromelioračních staveb (ISMS). Problematika hlavních i podrobných odvodňovacích zařízení
 • využití moderních technologií DPZ pro aktualizaci a zpřesnění dat odvodnění.
 • Problematika závlah, současný stav řešení a perspektivy jejich udržitelnosti.
 • Problematika přívalových povodní a jejich riziko z pohledu zemědělského hospodaření.
 • Problematika ochranných pásem vodních zdrojů.

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství a pod záštitou Královehradeckého kraje

Více informací v pozvánce ve formátu pdf

Stali jsme se členy Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s.

VÚMOP, v.v.i. je od 9. 6. 2017 členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s.

SVTP ČR je dobrovolné sdružení individuálních a kolektivních členů. hlavní činností je výzkum a vývoj v oblasti přípravy, zakládání, provozu a dalším rozvoji vědeckotechnických parků (VTP) a to za respektování pravidel rámce společenství evropské unie (rámec společenství pro státní podpory výzkumu, vývoje a inovací) a dalších obecně závazných právních předpisů.

Více informací se můžete dočíst na stránkách spolku, informace o zapojení našeho ústavu pak v katalogu VTP.

 

Digitalizace podkladů evidenčního systému odvodnění zahájena

V rámci řešení zakázky „Příprava listů opatření typu A lokalit plošného zemědělského znečištění pro plány dílčích povodí“, kterou VUMOP řeší pro Povodí Vltavy, státní podnik byla zahájena digitalizace archivu Technické dokumentace staveb k odvodnění pozemků umístěného na VD Orlík, kde jsou uloženy cenné materiály z doby výstavby staveb odvodnění. Tyto podklady zde byly archivovány po zrušení Zemědělské vodohospodářské správy v roce 2012. Skenování výkresové dokumentace provádí podnik Povodí ve vlastní režii v rámci technické podpory výše uvedené zakázky. Jedná se o velmi cenné materiály, které byly pořízeny v době projektování melioračních staveb, kdy vedle výkresů jsou v archivu umístěny hydopedologické rozbory, technické zprávy atd.

Meliorační stavba

Pozvánka na konferenci Zalesňování zemědělských půd – produkční a environmentální přínosy II

 Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Katedra pěstování lesů a  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Vás zvou na konferenci 

Zalesňování zemědělských půd  – produkční a environmentální přínosy II

která se bude konat 17. a 18. května 2017 na zámku v Kostelci nad Černými lesy.

Příklad zalesňování

 

Základní informace

TERMÍN             17. – 18. 5. 2017

MÍSTO               Kostelec nad Černými lesy, zámek, Rytířský sál

Cíl konference

 • Shrnout dosavadní poznatky o vlivu zalesnění na stav půd
 • Analyzovat současný stav v oblasti zalesňování zemědělských půd
 • Definovat potenciál využití produkční funkce založených porostů
 • Kvantifikovat environmentální přínosy a eventuální rizika
 • Prezentovat problémy nově založených porostů

Okruhy témat projednávaných na konferenci

 1. Zdroje genetického materiálu pro zalesňování zemědělských půd, vhodné dřeviny a postupy
 2. Podpora výsadeb melioračními materiály
 3. Produkční funkce nově založených porostů
 4. Environmentální přínosy nových výsadeb

Publikace příspěvků

Sborník recenzovaných příspěvků.

Rámcový program konference

17. 5. 2017

   –       příjezd a ubytování (pro zájemce), eventuálně den předem

 •   8.00 –   9.00 registrace v Rytířském sále
 •   9.00 –   9.10 úvodní slovo
 •   9.10 – 10.15 dopolední blok příspěvků
 • 10.15 – 10.30 přestávka
 • 10.30 – 12.00 dopolední blok příspěvků
 • 12.00 – 13.30 přestávka na oběd
 • 13.30 – 15.30 odpolední blok příspěvků
 • 15.30 – 15.45 přestávka
 • 15.45 – 17.00 odpolední blok příspěvků, závěr konference
 • 19.00 – společná večeře a společenský večer v Černokosteleckém pivovaru

18. 5. 2017

 • terénní exkurze na Mělnicko, plochy založené v různých obdobích, odjezd 8.00, ukončení kolem 13.00

Vložné

1200,- Kč

V ceně je zahrnuto občerstvení, obědy a společná večeře, sborník a terénní exkurze.

Údaje pro bezhotovostní úhradu vložného naleznete v přihlášce.

Přihláška ke stažení (.docx)

Ubytování

Ubytování si každý účastník konference zajišťuje a hradí sám. Doporučujeme ubytování přímo v zámku v Kostelci nad Černými lesy, bližší informace a kontakty najdete na stránkách Školního lesního podniku: www.slp.cz

Kontakt                        

Ing. Hana Prknová, Ph.D.

email: prknovaatfldczucz

tel. 736 676 890

Termíny uzávěrek                               

PŘIHLÁŠKY  ÚČASTNÍKŮ  ........................................................ do 15. 4. 2017

ODEVZDÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ  A  ANOTACÍ POSTERŮ ................ do 15. 4. 2017

INSTALACE POSTERŮ ......................................................... při prezenci 17. 5. 2017

BEZHOTOVOSTNÍ UHRAZENÍ VLOŽNÉHO  ........................ nejpozději do 15. 4. 2017

UHRAZENÍ VLOŽNÉHO HOTOVĚ ....................................... při prezenci 17. 5. 2017 

STORNO ............................................................................ do 1. 5. 2017

Pokyny pro úpravu příspěvků

Příspěvek

 1. maximální délka příspěvku 6 stran
 2. příspěvky upravit podle požadavků časopisu Zprávy lesnického výzkumu http://www.vulhm.cz/sites/File/vydavatelska_cinnost/zpravy_lesnickeho_vyzkumu/Pokyny_ZLV.pdf

Poster

 1. pro uveřejnění ve sborníku uvést český a anglický název posteru, česká a anglická klíčová slova 
 2. anotace max. délky 1 stránka
 3. uvést kontakt
 4. velikost posteru až do formátu A0

Příspěvky zasílejte mailem na prknovaatfldczucz nejpozději do 15. 4. 2017. Příspěvky budou předány recenzentům a zasílány zpět autorům k případným úpravám. Sborník se pokusíme připravit k datu konání konference.

 

Logo ČZU  Logo VÚMOP, v.v.i.

Poznatky z projektu AQUARIUS jsou k dispozici v nově vydané brožuře

Projekt Aquarius obálkaProjekt AQUARIUS  (č.7F14341; 2014 - 2017) se chýlí ke konci a proto řešitelé projektu připravili souhrnnou brožuru k projektu. V této útlé publikaci jsou stručně uvedeny základní informace popisující průběh řešení projektu prostřednictvím jednotlivých pracovních balíčků. Dále jsou uvedeny hlavní poznatky, dosažené během řešení projektu. Brožura je dvojjazyčná (česko-anglická) a nechybí ani fotografie. Tento projekt mohl být realizován díky grantové podpoře z norských fondů. Brožura je ke stažení jako pdf zde.

Demonstrační farmy - nabídka konzultací

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v.v.i. připravil pro zájemce o dotační titul „Demonstrační farmy“ možnost konzultace prokazování „Půdoochranného efektu osevního postupu vyhodnoceného dle Protierozní kalkulačky.“

Konzultace budou probíhat po předchozí domluvě ve středu 15.2. a 22.2. 2017 vždy od 10 hod. v sídle ústavu, Žabovřeská 250, Praha 5 – Zbraslav.

Zájemci se mohou hlásit na adrese: mistrmartinatvumopcz (subject: Demofarmy%20-%20konzultace)

V mailu uvádějte téma konzultace a preferovaný čas. Vzhledem k velkému předpokládanému zájmu Vám bude čas konzultace potvrzen, nebo navržen alternativní termín.

Informační listy č. 41

Právě vyšlo nové vydání Informačních listů, ve kterém najdete články:

 • Zlatý klas 2016 pro Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
 • Metodika půdního průzkumu zemědělských pozemků určená pro pachtovní smlouvy
 • Nová legislativa v oblasti ochrany půd
 • Pedologické dny
 • Ocenění pracovníků Českou akademií zemědělských věd a jmenování nových docentů a doktorů v oborech spřízněných s problematikou půdy a vody

Plná verze zde: Informační listy č.41
Archiv Informačních listů

Stránky