Zveme Vás na konferenci Ochrana půdy v nových legislativních podmínkách

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy, z. s.,   Státním pozemkovým úřadem, Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy v. v. i.  a Mendelovou univerzitou v Brně

Vás srdečně zvou na konferenci 

Ochrana půdy v nových legislativních podmínkách

Akce se koná pod záštitou 

Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a

Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova

Konference je určena pro samosprávu, státní správu, odbornou zemědělskou veřejnost, vlastníky pozemků, neziskové organizace, odborné instituce, podnikatelský sektor.

Termín konání:

27. června 2023 od 8:30 do 16:30 hodin 

Místo konference:

Mendelova univerzita v Brně, pavilon Q, sál Q01, Zemědělská 1, Brno-Černá Pole

Program konference přiblíží zásadní význam pozemkových úprav, zejména z pohledu zemědělské veřejnosti, dále z pohledu zavádění zemědělského výzkumu do praxe, budou představeny agrolesnické systémy jak z pohledu nového nařízení vlády, tak i projektanta,  bude prezentována problematika větrné eroze v území zasaženém tornádem.

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte ZDE nejpozději do 19. června 2023, do 18 hodin.

Kontaktní osoba: Ing. Veronika Sobotková, Ph.D., sobotkovavatfcevutbrcz

 

Program 

 • 08:30–9:00 hod. 
 • Prezence účastníků 
 • 09:00–12:00 hod. Dopolední blok přednášek (v průběhu přestávka na coffee break)
 • Úvodní slovo 

Ing. Jana Krutáková, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ing. Eva Rajchmanová, senátorka za obvod č. 79 – Hodonín

       Ing. Pavel Sekáč, Ph.D., vrchní ředitel Sekce pro fondy EU, Ministerstvo zemědělství (MZe)

       Ing. Martin Vrba, ústřední ředitel, Státní pozemkový úřad 

Ing. Michal Pochop, předseda, Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, z. s. (ČMKPÚ)  a vedoucí Oddělení Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v .i, (VÚMOP) 

 • Společná zemědělská politika v souvislostech Programu rozvoje venkova a pozemkových úprav        Ing. Pavel Sekáč, Ph.D., vrchní ředitel Sekce pro fondy EU, MZe
 • Nové zásady DZES v kontextu protierozní vyhlášky

       Ing. Václav Kadlec, Ph.D., vedoucí Oddělení půdy a geoprostorových informací, MZe

 • Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

      JUDr. Jakub Hanák, Ph.D., Masarykova univerzita

 • Příčiny větrné eroze a možnosti jejího omezení  doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D., VÚMOP, v. v .i. a  Mendelova univerzita v Brně Ing. Josef Kučera, VÚMOP, v. v. i.
 • Realizace větrolamů z pohledu vlastnictví a druhu pozemku, příklady dobré praxe       Programu rozvoje venkova 2014–2020, operace 4.3.1.

Ing. Michal Pochop, předseda ČMKPÚ a vedoucí Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny,  VÚMOP, v. v. i. 

 • 12:00–13:00 hod. Oběd
 • 13:00–16:00 hod. Odpolední blok přednášek (v průběhu přestávka na coffee break)
 • Informace o aktivitách Celostátní sítě pro venkov

Ing. Dagmar Adámková, Celostátní síť pro venkov, Státní zemědělský intervenční fond 

 • Obnova větrolamů na pozemcích ve správě Lesů České republiky

Ing. Martin Vítkovič, Odbor hospodářské úpravy lesů, Lesy České republiky, s. p.

 • Agrolesnické systémy a pásové střídání plodin v návaznosti na pozemkové úpravy  Ing. Veronika Sobotková, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně
 • Agrolesnické systémy v hospodářské krajině z provozního pohledu       

Bc. Jiří Michalisko, farma Jiří Michalisko, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů

 • Pásové střídání plodin v hospodářské krajině z provozního pohledu                   

Ing. Michal Kraus, agronom specialista, Rostěnice, a. s.

 • 16:00–16:30 hod. Moderovaná diskuze
 • 16:30 hod. Ukončení akce

Změna programu vyhrazena.

Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazen nájem jednacích prostor,  občerstvení, lektoři, organizační zajištění. 

Za organizátory Vás srdečně zvou

doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D. Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, z. s.

Ing. Michal Pochop Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i., Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, z. s.

Ing. Dagmar Adámková Celostátní síť pro venkov, Státní zemědělský intervenční fond

Logo VUMOPČeskomoravská komora pro pozemkové úpravy

Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a

Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zveřejněny na www.szif.cz

EU -Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

senát logosněmovna logologo SZIF