Pozvánka na semináře Aktualizace metodického návodu k provádění pozemkových úprav a novelizovaná legislativa

ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy v. v. i (VÚMOP), 

si vás dovolují pozvat na celostátní odborný semináře

Aktualizace metodického návodu k provádění pozemkových úprav a novelizovaná legislativa

 
Semináře jsou určen pro pracovníky Státního pozemkového úřadu, zpracovatele pozemkových úprav, odborníky a studenty těchto oborů.
 
Pozvánka na seminářProgram semináře
 

Program semináře

8:30 - 9:00Prezence účastníků
9:00 - 9:20Úvodní slovo pořadatelů akce
Mgr. Jaroslava Kosejková (Státní pozemkový úřad)
Ing. Michal Pochop (ČMKPÚ, VÚMOP, v.v.i.)
9:20 - 12:15Dopolední blok přednášek
Proces pozemkových úprav v kontextu aktualizovaného metodického návodu a vyhlášky
Ing. Jitka Homoláčová (Státní pozemkový úřad)
Představení Studie klimatických charakteristik
prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Řešení protierozní ochrany v kontextu aktualizované metodiky a Technického standardu
prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. (Vysoké učení technické v Brně)
Postup při vyhodnocení zhutnění pro potřeby analýzy při pozemkových úpravách
Ing. Veronika Sobotková, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně)
Návrhy vodohospodářských opatření v kontextu Studie klimatických charakteristik
doc. Dr. Ing. Petr Doležal (AGROPROJEKT PSO s.r.o.)
12:15 - 13:15Oběd
13:15 - 16:30Odpolední blok přednášek
Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí po aktualizaci MNPÚ
RNDr. Jiří Kocián (AGERIS s.r.o.)
Vlastnické právo k melioračním stavbám v souvislosti aktualizace MNPÚ
JUDr. Jakub Hanák, Ph.D. (Masarykova univerzita)
Nové informace k návrhům opatření proti větrné erozi
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D. (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.)
Novinky při tvorbě zeměměřické dokumentace
Ing. Michal Pochop (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.)
Změny ve výměnném formátu VFP
Ing. Michal Votoček, Ph.D. (GEPRO spol. s r.o.)
16:30Ukončení akce
 

Organizační pokyny pro Brno

 
Více infomací níže, nebo v samostatném PDF dokumentu
 

Odkaz na přihlášku

 

Místo konání  MENDELU, pavilon Q, sál Q01, Zemědělská 1, Brno-Černá Pole 
Termín konání17. 5. 2022, Prezence účastníků od 8:30
Účastnický poplatek
Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazen nájem jednacích prostor,  občerstvení, lektoři, organizační zajištění. 
PřihláškaNa seminář je nutné se přihlásit do 12. 5. 2022 do 18 hodin. 

 

Organizační pokyny pro Prahu

 
Více infomací níže, nebo v samostatném PDF dokumentu
 

Odkaz na přihlášku

 

Místo konání  Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice, posluchárna C206,
Termín konání24. 5. 2022, Prezence účastníků od 8:30
Účastnický poplatek
Základní účastnický poplatek činí 1000 Kč.
Členové ČMKPÚ, pracovníci SPÚ, studenti (mimo ČVUT) 750 Kč.
Pracovníci a studenti ČVUT zdarma.
Vložné prosím uhraďte bankovním převodem na účet č. 204112776/0300. Cena je stanovena dohodou. Pořadatel není plátcem DPH.
Na semináři účastníkům vystavíme potvrzení o zaplacení vložného (daňový doklad), případně můžeme předem vystavit zálohovou fakturu (prosím, uveďte v přihlášce).
V případě neúčasti na semináři se vložné nevrací. Součástí vložného je občerstvení a oběd.
Přihláška
Na seminář je nutné se přihlásit do 18. 5. 2022. Účastníci z SPÚ ČR se na seminář hlásí hromadně. Ostatní zájemci o seminář mohou vyplnit přihlášku on-line. Vyplněním a odesláním přihlášky udělujete souhlas ČMKPÚ z.s. se sídlem Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu této přihlášky byly po dobu deseti let zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán.