Studie pro zvýšení retence vody na odvodněné půdě - Rakovnicko

Oddělení Hydrologie a ochrana vod VÚMOP, v.v.i. připravilo v r. 2021 pro soukromou osobu podrobnou studii pro revitalizaci vlastních intenzivně odvodněných zemědělských pozemků na srážkově deficitním Rakovnicku. Studie obsahovala analytickou a návrhovou část. Analytická část zahrnovala vedle přírodních, zemědělských a majetko-právních charakteristik také identifikaci staveb zemědělského odvodnění. Ověření přítomnosti staveb zemědělského odvodnění spočívalo v zajištění původní projektové dokumentace (včetně ortorektifikace dochovaných situačních výkresů) a aplikaci nástrojů dálkového průzkumu Země pro zjištění skutečné polohy drenáže. Během terénních aktivit potom došlo k zaměření souvisejících objektů odvodnění, k otevření (odkopání) tří svodných drénů pro zjištění vodnosti drenáže a pro opravu poruchy odvodnění a byl zjištěn stav drénů inspekční potrubní kamerou. V lokalitě byl opakovaně měřen drenážní průtok a odebírány vzorky pro analýzu jakosti vody.

Návrhová část zohlednila záměr objednatele, tj. posílit retenci vody v území a zachovat zemědělskou půdu (ze standardní orné půdy ji částečně využívat jako sad) a vytvořit soustavu mělkých tůní v blízké degradované údolnici. Byly navrženy dvě malé tůně s napájením drenážní vodou prostřednictvím podpovrchového trubního převodu vody ze 2-3 svodných drénů. Dále byl navržen systém podpovrchové pasivní regulace drenážního odtoku v ploše pozemků prostřednictvím podzemních objektů na svodných i sběrných drénech s fixní výškou vzdutí vody jednotně 0,5 m nad niveletu drénů. Byl stanoven objem vody a kvantifikováno nadlepšení vláhových podmínek, dosažené prostřednictvím převodu drenážní vody a regulací odtoku. Součástí návrhové části byl stručný průvodce celým procesem případné realizace (legislativní aspekty, vodoprávní řízení) a přehled vhodných dotačních titulů, využitelných k realizaci navrhovaných opatření.

Studie je aktuálně (březen 2022) zpracovávána projekční společností do úrovně DÚR.

Obr. 1 – Odvodněná půda a blízká údolnice

Obr. 1 – Odvodněná půda a blízká údolnice

Obr. 2 – Skutečné provedení stavby odvodnění dle projektové dokumentace, DPZ a návrhy opatření na řešených pozemcích

Obr. 2 – Skutečné provedení stavby odvodnění dle projektové dokumentace, DPZ a návrhy opatření na řešených pozemcích

Obr. 3 – Odkrytí svodného drénu a jeho stav (1.6.2021)

Obr. 3 – Odkrytí svodného drénu a jeho stav (1.6.2021)

Obr. 4 – Stav svodného drénu zjištěný potrubní kamerou
Obr. 4 – Stav svodného drénu zjištěný potrubní kamerou