LaPlaNt

Improving the public perception on sustainable use of water resources and landscape planning for increase of ecosystem services in global changing environment

laplant logo

Projekt se zabývá možnostmi souladu konkurenceschopného zemědělství a udržitelného stavu životního prostředí. Během projektu jsou představovány možnosti a potřeby pro zlepšení vzájemné informovanosti, podpory a respektování lidských činností v krajině, jako jsou zemědělství, vodní hospodářství, krajinné plánování a ochrana přírody; z pohledu specialistů z těchto oborů i veřejnosti, z České Republiky a Norského království. Je vysvětlováno, jaký vliv má způsob využití území v různých půdních podmínkách na erozi půdy, kvalitu půdy a výnosy zemědělských plodin, množství a kvalitu vod (např. povodně, eutrofizace vod, aj.), jaký vliv mohou mít tyto procesy na biologickou rozmanitost a jak naopak ona může působit ve prospěch zájmů zemědělství, vodního hospodářství a kvality života.

logo EEA GrantsV projektu jsou vybrány tři hlavní cílové skupiny – zemědělci, státní úředníci a studenti. Prostřednictvím seminářů budou v první fázi projektu představeny možnosti a potřebnost přenosu informací a znalostních poznatků mezi jednotlivými oborovými skupinami i mezi jednotlivými členy těchto skupin. Dále budou použity dotazníky, které umožní vyhodnotit zpětnou vazbu od oslovených skupin. Ve druhé fázi projektu bude představeno několik scénářů využití krajiny a budou hodnoceny dopady na půdní a vodní prostředí a ekosystémy, z pohledů zemědělství, vodního hospodářství, ochrany přírody a kvality života. Bude diskutováno, zda a do jaké míry je možný soulad těchto hledisek a co z toho vyplývá v krátkodobé i dlouhodobé perspektivě v uvedených oborech i ekonomicky.

Hlavním výstupem projektu bude série publikací s poznatky pro podporu a optimalizaci rozhodování v oblasti ochrany krajiny, zohledňující záměry vodního hospodářství, zemědělství a ochrany přírody, od lokálního po regionální měřítko, s možností hlubšího zapojení zemědělců a občanů do procesu krajinného plánování.

Partneři projektu:

  • METCENAS (Filip Čejka)
  • VÚMOP, v.v.i. (Petr Fučík)
  • NIBIO (Per Stalnacke)

Laplant brief - Poučení z projektu

 

Výstupní publikace Hospodaření s vodními zdroji a management krajiny České republiky 
je přístupná online na stránkách knihovny Ústavu.